HomeDe klassieke opvoedingPagina 97

JPEG (Deze pagina), 788.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

DE KLASSIEKE OPVOEDING. 61
‘ zijde afdoende aangetoond. 1) Zelfs in den considerans _
van het oorspronkelijk wetsontwerp werd onderscheid I
gemaakt tusschen Voorbereidend Hooger Onderwijs en
Middelbaar Onderwijs. Het is trouwens niet duidelijk,
welke bezwaren zich ertegen zouden kunnen verzetten,
Gymnasia als inrichtingen van voorbereidend Hooger
Onderwijs te blijven beschouwen.
Van de zijde van onze humanisten werd nimmer een
.­ woord van protest vernomen tegen bewijzen van gering-
schatting, welke geen enkele categoriejvan ambtena-
ren zich zou willen laten welgevallen.
De Oudheid leert, aan wie leeren wil, welke waarde
aan titels en uiterlijke eerbewijzen moet worden toe-
` gekend; doch de bejegening, onzen humanisten aan-
gedaan, kan niemand onverschillig laten, die beseft,
welken dank wij aan die opvoeders der jeugd ver-
? schuldigd zijn.
Laatstgenoemden vragen slechts waarborgen voor
het voortbestaan der klassieke opvoeding. Wie is de-
gene, die hun die zou durven weigeren?
i_ De klassieke opvoeding behoude de belangrijke
i` plaats, welke zij thans in ons maatschappelijk leven
j inneemt. Een wet, die de gelegenheid tot het ontvan-
P gen dier opvoeding niet waarborgt, haar bestaan be-
’_ dreigt, haar beschavenden invloed verzwakt, is in
strijd met de hoogste belangen van ons vaderland.
Op ons rust de plicht, de in ons volk schuilende rijk-
dommen naar voren te brengen, niet slechts in Hol-
land’s belang, doch in dat der menschheid.
1) Voorl. Verslag pag. 1 en 2.


*2