HomeDe klassieke opvoedingPagina 96

JPEG (Deze pagina), 815.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

rr/j?{·f·l$‘?‘1ïT°="‘r”""":””r‘Y" - *"“""‘ " · ` 'Y`" ‘ """ «v·· -­·~­«­· -~­«-=­« ­­ .­~v may- ,.-- x _ . ,_,_ ____ V { _, f W nv '
60 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
, , Ausonius; de teedere Propertius en Tibullus, wiens
j , tuin vol is van bloemen en druiven. En komen ook
jï niet de brieven van Plinius tot ons in een nieuw ge-
waad? En de epigrammen van den geestigen Martialis?
ik M Laat ons thans een gedachte wijden aan onze heden-
daagsche humanlsten. Schoon is hunne roeping, zwaar
echter hunne verantwoordelijkheid.
Want het is duidelijk, dat zij, die met reden aan een ,
Gymnasium zijn toevertrouwd, slechts dan eene klas-
i sieke opvoeding deelachtig zullen worden, wanneer
j hunne leermeesters, blijk gevend zelf van de Antieke
i- Beschaving te zijn doordrongen, in het dagelijksch
leven de harmonie en de orde zoeken te realiseeren, ‘
waartoe het voorbeeld van Hellas en Latium ons aan-
l spoort.
f _ De taak dezer leermeesters wordt door geen andere ,
lle J in moeielijkheid geëvenaard. Laat ons daarom trotsch j
·‘ ‘ zijn, dat sedert eeuwen ons land niet heeft opgehouden
jp classici voort te brengen, die zich met hart en ziel wij-
den aan de opvoeding der Hollandsche jeugd en wier
voorbeeld getuigt van de onsterfelijke waarde van het
__ klassiek ideaal.
i Een vorige wetswijziging ontnam dezen mannen j
jr den hun door de Hooger Onderwijswet toegekenden I
V6' titel van ,,docent"; de opvoeding, die hun werk is, tot '_
uw dus verre zeer terecht met den naam van ,,Voorberei-
«‘ dend Hooger Onderwijs" bestempeld, wordt door het
aanhangig wetsontwerp onder het Middelbaar Onder-
wijs gerangschikt. Dat dit laatste in strijd is met den
2 eisch van art. 192 der Grondwet, is reeds van juridische
i' zä

‘«, r