HomeDe klassieke opvoedingPagina 95

JPEG (Deze pagina), 863.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

DE KLASSIEKE OPVOEDING. 59
cretius, Herodotus, Virgilius, Plato en Sophocles; niet _
alleen Seneca, Livius, Pindarus, Thucidides, Xeno-
phon, Tacitus, Plutarchus, Horatius, Hesiodus, Plau-
tus, Euripides, Terentius, Propertius, Cicero en Caesar,
wier weken worden herdrukt. Het zijn ook: de groote
burger van Madaura, de altijd weer boeiende Apuleius;
Catullus, vol Oostersch mysterie; Galenus, de wijze ge-
neesheer ; Boethius ; de spiedende Procopius, wiens
( meedoogenlooze pen veldheer noch hoveling spaarde;
de Grieksche Bucolici, Theocritus, Bion en Moschus;
Philostratus, die de wonderen van den geheimzinnigen
A ollonius te boek stelde. Ook hi', die de bekoorlike
il: • .
¥ oevers der snel vlietende Mosella bezong, de ernstige
* sprekend bewijs van het in allen landen weder ontwakend besef van de
buitengewone waarde van het Humanisme.
Ook in ons land is deze vereeniging geen onbekende; het Amster-
damsch Lyceum heeft zich er bij aangesloten, sommige van haar edi-
ties zijn bij het onderwijs in gebruik. Waar wij echter deze organisatie
als een belangwekkend symptoom van de herleving van het classicisme
beschouwen, willen wij niet nalaten eenige nadere bijzonderheden te
¥ ontleenen aan de bespreking, welke door Dr. j. H. Gunning Wzn.
3 aan de Association Guillaume Budé zijn gewijd.
Dit is een vereeniging van geleerden en wetenschappelijke instel-
F lingen, welke samenwerkt met een te zelfder tijd opgerichte uitgevers-
' maatschappij: La Société d’Edition ,,Les Belles Lettres" pour le déve-
loppement de la culture classique. Beide zijn gevestigd te Parijs; de
Ass. G. Budé vertrouwt de uitgave van al hare werken toe aan de ,,Bel­
les Lettres", die geen andere klassieke edities mag uitgeven, wel wer-
ken op verwant gebied, mits deze door de wetenschappelijke organisa-
_ tie zijn goedgekeurd.
A Men werkt volgens een vast plan en vaste principes; zoo wordt b.v.
gebroken met het zweren bij één codex. Alle uitgaven zijn vergezeld
van commentaren en van nieuwe vertalingen, aan welke de uiterste
zorg wordt besteed. Text en verklaring zijn ook afzonderlijk verkrijg-
baar. (Zie: Paedag Studiën, 2de Afl. 1922).
Door ,,Les Belles Lettres" wordt aangekondigd een zeer belangrijk
werk van onzen landgenoot W. ]. W. Koster, docent aan het Gymna-
sium Erasmianum te Rotterdam.