HomeDe klassieke opvoedingPagina 94

JPEG (Deze pagina), 877.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

?7_, :`,___;.‘,_;_ä; ,«­~.<»‘.¤ _ ~¤•`,.,, A ­ '*"; @1... ‘ " v•..¥____,-..ï. -, .. `.. ­­`,...Y.Y_,.«- ­· « · ‘ .~. .`, __ -~, L ,, , . _ g
.1** `
*1 il
·i DE KLASSIEKE OPVOEDING.
Q? aa
_ Toch mogen wij niet nalaten, nog een enkele om-
j standigheid te noemen, die duidelijker dan welke andere
K i .. . . .
j ook wijst op eene ernstige herleving der klassieke stu-
die, op een hernieuwde belangstelling voor de Antieke
tn VVereld.
,5, In de dagen der Renaissance, toen de geestdrift voor
li _ Helleensche Xllijsheid en Schoonheid zich van Europa
meester maakte en duizenden brandden van het harts-
tochtelijk verlangen, daarin te worden ingewijd, wed- ,
1 ijverden de drukkerijen in het uitgeven van werken
l l « «
· der dichters en denkers van Griekenland en Rome. g
E ~‘ Aan dien tijd herinnert de rijke overvloed van klas- Ii
_ sieke werken, welke in de laatste jaren het licht za-
E gen. 1) En het zijn niet alleen Homerus, Ovidius, Lu- ’
i In het Spaansche Ministerie, dat in April 1922 is afgetreden, was de
portefeuille van Onderwijs aan een vurig humanist, Cesare Silio, toe-
1 vertrouwd. Silio - die evenals zijn vader en evenals zijn zoon op zijn
fïba V zestiende jaar te Bologna in de rechten is gaan studeeren -­ bereidde
je ,` hervormingen voor, waardoor het humanistisch element in het onder- ¥
1 wijs, vooral in Catalonie, zou zijn verstrekt. In laatstgenoemd gewest =_
j groeit trouwens de belangstelling voor het Humanisme met den dag.
In het verarmde Oostenrijk verschijnt sedert eenige maanden een F
nieuw tijdschrift: ,,Wiener Blätter für den Altsprachlichen Unterricht" ‘
onder het motto: ,,Die Welt ist aus den Fugen, unsere ganze geistige
Kultur ist in Gefahr. Sie geht zu Grunde, wenn die Schule zerstört
I ` wird, die den Weg zu den unverrückbaren Grundlagen dieser Kultur
weist und zu selbständigen Denken und Urteilen erzieht" (Mededee-
H lf lingen van Dr. C. Spoelder jr. in Vragen des Tijds, Afl. Maart 1922). N
jj l 1) Alleen reeds in de Loeb Classical Library (Londen en New York) `
-` zijn de laatste jaren meer dan 150 deelen gepubliceerd. Wij willen hier
i` nog noemen de voortreffelijke serie der Association Guillaume Budé,
J een in 1920 opgerichte vereeniging, die zich ten doel stelt de klassieke
= studiên te bevorderen en haar naam ontleent aan den vermaarden hu-
manist Budaeus. De buitengewone belangstelling, die deze nog jonge
vereeniging over de geheele wereld ondervindt, (blijkens de mededee-
j lingen van Dr. J. H. Gunning Wzn. telt zij reeds 17.000 leden) is een
f

il