HomeDe klassieke opvoedingPagina 91

JPEG (Deze pagina), 823.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

DE KLASSIEKE OPVOEDING.
bre des Députés, heeft doen zien, dat afgevaardigden
van de meest uiteenloopende politieke richting het
eens waren over de wenschelijkheid om aan het Huma-
nisme de haar ten onrechte ontnomen eereplaats terug
te geven. Hoezeer men doordrongen is van het belang
van het ingediende ontwerp, bewijzen de zittingen, aan ' J
de bespreking daarvan gewijd. Tusschen de verschillen-
de sprekers, die bij deze gelegenheid het woord voer-
den, ontspon zich een discussie over paedagogische,
sociale en religieuse problemen, die zich hier en daar
tot een ïuwrdmv verhief. Hier zij slechts gewezen op
het goed gedocumenteerd betoog van den socialis-
tischen afgevaardigde Bracke en op de interventie van
Léon Daudet 1), die in een welsprekende redevoering
zijne instemming met het regeeringsvoorstel betuigde.
Op 12 Mei 1922 was het groote amphitheater der
Sorbonne getuige van een indrukwekkende plechtig- 1
heid.
De officieele uitreiking der door de leerlingen der
Fransche lycea behaalde prijzen werd door den minis- j
‘ ter van Onderwijs met een feestrede ingeleid.
De gezanten der verschillende mogendheden, de Pau- 1 1
selijke nuntius, de Prefect van de Seine, de voorzitter ‘
1 van den Gemeenteraad, de Commandant van Parijs, 1
I een groot aantal Senatoren en Kamerleden, de Deken
1) Het oordeel van dezen leider der royalistische oppositie is niet j
zonder belang voor hen, die bekend zijn met de ontdekkingen op psycho-
logisch en paedagogisch gebied, die door dezen genialen schrijver in
,,1’Hérédo", ,,La Lutte" en andere werken te boek zijn gesteld.
(Men zie over de door Daudet verdedigde doctrine: de artikelen van E
Dr. W. G. C. Bijvanck in den Gr. Amsterd. van einde 1921.) ‘
4