HomeDe klassieke opvoedingPagina 90

JPEG (Deze pagina), 833.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

V,1_’;,··”"*""" -··=­·=··~ ****7** www · ‘ W -­­-U ­- · -­ ~ ~·­..v.. ...` _ .. __ __ g _ 7. Q V f
54 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
In universitaire kringen vond deze actie krachtigen
» steun. Het Deutsche Hochscliulverband (waarbij ook
l de Technische Hoogescholen zijn aangesloten) sprong
in de bres voor het bedreigde Humanisme, hetwelk op
_ de in het voorjaar van 1921 gehouden Reichsschulkon-
j,. M ferenz ook in den Deutsche Gymnasialverein een krach-
1 tigen verdediger vond.
In een groot aantal boeken en brochures werd de
{ beteekenis der gymnasiale opvoeding uiteengezet 1).
Inmiddels hadden de ,,Freunde des humanistischen
( J, Gymnasiums" hunne actie met groot succes hervat. In
ï F korten tijd werden alleen reeds in Beieren 30 plaatselij-
ke afdeelingen met 5600 leden opgericht. Een voortdu-
,1 rend zich uitbreidende en zich vertakkende organisa-
tie is bezig zich over geheel Duitschland uit te strek-
H ken 2).
if? In Frankrijk is voor eenige maanden een wetsont-
· I werp ingediend, waarbij aan het onderwijs der klassie-
lp ke talen een aanzienlijke uitbreiding wordt gegeven;
in de toelichting wordt gezegd, dat de vorige hervor-
ming, die de beteekenis der klassieke opvoeding be- ’
perkte, een fout is gebleken, die zoo spoedig mogelijk
T { moet worden hersteld. De reeds voor het reces aange-
* ; vangen behandeling van dit wetsontwerp, in de Cham- .
{ 1) Eenige van de belangrijkste zijn: ,,Das Gymnasium und die Neu- Vl
1 zeit" (1919) en ,,Vom Altertum zur Gegenwart" (1921, 2de druk), beide
verschenen bij Teubner (Leipzig) en ,,Die Bedeutung der humanisti-
P sehen Bildung für die Naturwissenschaften" door Prof. Dr. W. Lu-
{· bosch, I-Ioogleeraar in de Anatomie. (jena 1920.)
_; 2) Onder de verdedigers van het Humanisme bevinden zich: Prof.
Dr. E. Drerup (Würzburg), Prof. Dr. Lamer (Leipzig) Prof. Dr. O. Im-
ji misoh (Freiburg i.Br.), Geheimrat Boll (Heidelberg) enz.
jl
1
ui
21 .
1 j