HomeDe klassieke opvoedingPagina 89

JPEG (Deze pagina), 807.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

‘ DE KLASSIEKE OPVOEDING. 53
een nieuwe organisatie aan een te sluiten. Berlijn, Wee-
nen, Frankfurt, Darmstadt, München en verschillende
andere centra toonden groote belangstelling voor het
_ streven van deze ,,Freunde des humanistischen Gym-
nasiums", die zich tot doel stelden het Humanisme in
breeder kringen ingang te doen vinden.
Kort na de oprichting der afdeeling Breslau (1914)
werd, in verband met het uitbreken van den oorlog,
voorloopig de verdere actie gestaakt, totdat in 1918 de
Revolutie in Duitschland, ook op het gebied van het
onderwijs, een dusdanige wanorde teweegbracht, dat
een catastrophe onvermijdelijk scheen.
Anarchistische en socialistische volksschool-onder-
wijzers, hun vermeend vakbelang tot partijbelang ver-
heffend, eischten de onmiddellijke afschaffing van alle
leervakken, voor welker beoefening eenige beschaving j
werd vereischt, de invoering van eenheidsscholen in 1
overeenstemming met de behoeften der minst be-
schaafde leerlingen ingericht, en de opheffing van alle
andere inrichtingen van onderwijs. 1)
In een zee van verblinding en onverstand dreigde ,
« ook het Gymnasium weg te zinken, toen een volksbe-
` weging ten gunste van het Humanisme zich met nooit ·
j vermoede kracht begon te ontwikkelen. In den zomer _i
H van 1919 werd vanuit Berlijn door 200.000 adressanten
een petitie gericht tot de Nationalversammlung te Wei- ·
' mar, waarin op het behoud van de klassieke opvoeding
1 werd aangedrongen.
p 1) Onder de Socialisten vond het Humanisme overtuigde aanhan-
» gers; de politieke leiding was echter in handen van minder bezadigde ·
i elementen.
l
(
i