HomeDe klassieke opvoedingPagina 86

JPEG (Deze pagina), 875.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

r/117 WHTWW E HT`iwY"wM`r"Y_` "FW rr "'r r“"*¤‘·w· -­··~·--.-~ «v....,_,.ç;-..,,1..,..rr, uw __ rg. V ___n_ _vN __ `_ ` Y raw wv j
Jij.)!
ni
?ïï`·e; 5O DE KLASSIEKE OPVOEDING.
ä
=. de laatste wijziging van ons onderwijsstelsel hier te
3 lande in de publieke opinie heeft voltrokken.
E E De volmaakte onverschilligheid, waarmede deze
fin, tot voor enkele jaren voortdurend de klassieke opvoe- l
ding liet besnoeien 1), vormt een merkwaardig contrast
. Ex . .. . ,
j· met de duidelijk uitgesproken afkeuring, waarmede de
, thans ingediende voorstellen zijn ontvangen. Een veel-
beteekenend verschijnsel is de belangstelling voor het
jj Humanisme, die ook buiten de milieux van het onder- l
wijs tot uiting komt. Onder hen, die het behoud van
. L, het Grieksch bepleiten en voor de klassieke opvoeding
in den bres springen, bevinden zich Hoogleeraren van
I` alle Faculteiten, leden der Rechterlijke Macht, Burge-
T ’ ` meesters, advocaten, kunstenaars, medici, bankiers,
studenten en gymnasiasten.
Uit alle deelen des lands worden adressen gezonden
jj aan den Minister en aan de Tweede Kamer, het regent
‘ schrijver over de vraagstukken die ons bezig houden uitvoerig worden
uiteengezet.
. De schrijver meent dat de bezwaren, die tegen de voorgestelde rege- ,
ii ling te berde gebracht worden, voornamelijk aan ,,beh0udzucht" en
,,verhoovaardiging" moeten worden toegeschreven, vergelijkt om Dr.
· C. P. Gunning te bestrijden. ons land met Noorwegen en Denemarken,
acht uit een oogpunt van beschaving van zeer ondergeschikte beteeke-
V nis welke leerstof op eene inrichting van onderwijs wordt onderwezen
en glimlacht wanneer juristen, die na hun gymnasiumtijd geen Grieksch
‘ meer gelezen hebben, zich geroepen voelen voor het behoud van die taal
. in den bres te springen.
Q Wie zich een oordeel wil vormen over de argumenten van hen, die de j
de klassieke opvoeding bestrijden, mag zeker niet nalaten met aandacht j
,i van den inhoud van dit geschrift kennis te nemen. (,,De Hervorming j
._ van ons M. O. en de Klassieke Opleiding , door Prof. H. Burger, Erven
ij F. Bohn, Haarlem.) l
1) Tot de weinigen, die toen reeds het gevaar begrepen en daartegen "
hebben gewaarschuwd, behoort, met Hector Treub, een der scherpzinnig-
Q ; ste en geestigste advocaten, die onze Balie hebben gesierd: Mr. I. A.Levy.
lp
i'
jl
I;