HomeDe klassieke opvoedingPagina 85

JPEG (Deze pagina), 832.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

ir
»
l DE KLASSIEKE OPVOEDING. 49 {
welke richting de teruggevonden vriend zich heeft ont~
wikkeld, welke gevoelens moeten worden ontzien om
J niet een bron te worden van tweedracht, wat nog ge-
meenschappelijk is en dus de eerste banden der ver-
nieuwde vriendschap dragen kan. En wellicht dat
3 mettertijd, door zich te buigen over het verleden
. en de evolutie daarvan tot in hun beider ziel te volgen,
met het vurig verlangen naar wederkeerig begrijpen, i
zij de laatste scheidsmuren zien wegvallen en een 5
` vriendschap nog hechter dan de oude zien opbloeien. l
Voor hem, die gebukt gaat onder het niet-begrijpen,
hetwelk de menschheid verdeeld houdt, onder de vijand-
schap, die het eene volk van het andere vervreemdt, het E
wantrouwen, waarmede de verschillende klassen der ’
f maatschappij elkander bejegenen, bevatten de hier ge-
noemde voorbeelden een les. ls niet de gemeenschappe- ,4
lijke studie van de bron van al ons voelen en denken, V
een gedeelde bewondering van het goede en schoone, r
dat de Antieke Wereld ons geven kan, het zekerste
middel om de zoo vurig gewenschte toenadering tus- i
Schen leden van éénzelfde geslacht tot stand te brengen? =
Ook Holland geeft op deze vraag een bevestigend S,
antwoord. En wie niet onbekend is met ons verleden,
zal zich er niet over verwondei en, dat nergens de ken- 2
tering, die ten gunste van de humanistische opvoeding J,
valt waar te nemen, duidelijker dan in ons land tot .
uiting komt. .
Volkomen terecht wijst een heftig bestrijder van die
opvoeding 1) op de algeheele ommekeer, die zich sedert j
1) Prof. H. Burger, een Amsterdamsch geneesheer, van wiens hand
j dezer dagen een brochure het licht zag, waarin de opvattingen van den
4*

. fi