HomeDe klassieke opvoedingPagina 84

JPEG (Deze pagina), 827.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

' ' ` " uw "`v`Y"`”"¤·"" w•;·"-·v·«·-··«-«««`,,,,,,_....,.«,.,-. -,.. , ,____ _ __”_ www Y MY _ Y { fig
lj) i
ii;-‘ ei F
48 DE KLASSIEKE oPvoED1Nc.
[ l
Voor het oogenblik zullen wij er ons toe bepalen te [
ï_ ï wijzen op het feit, dat in nagenoeg alle landen, waar
f sedert het einde der vorige eeuw de invloedsspheer der
klassieke opvoeding in meerdere of mindere mate is
beperkt, een duidelijke reactie ten gunste van het Hu-
,· manisme valt waar te nemen.
j Is het wonder, dat men na de rampen van dezen ?
i oorlog, na de verwoestingen, aangericht door een tech- Z
, niek in dienst gesteld van roof en moord, in het onder- j
wijs minder die techniek en meer het menschelijk ele- .
. ment op den voorgrond plaatst?
Q Twee broeders, door eene lange scheiding van elkan-
t ` der vervreemd, zullen bij hunne eerste ontmoeting
{ spreken over herinneringen aan het ouderlijk huis. Als, .
na vele jaren,kinderen van broeders of zusters elkander ,g
ii? wedervinden, zullen zij, om het verbroken contact te ii
= herstellen, spreken over den verjaardag of de andere
i gebeurtenis, die de leden der familie placht te vereeni-
êï gen. Zij allen gevoelen instinctief, dat de verschillende
. ervaringen,die zij ieder sedert het uiteengaan hunner we-
` gen hebben opgedaan, een klove tusschen hen hebben
. geschapen, welke slechts kan worden overbrugd door
T de herinnering aan het verleden, dat zij gemeen hebben.
Wie schetst de angst, waarmede na lange scheiding
ieder van twee vrienden zich afvraagt, of in de afge-
ij loopen jaren de metgezel zijner jeugd niet is veranderd,
of zich de gevoelens en de denkbeelden, die hen ver-
eenigden, niet hebben gewijzigd! En bij hunne eerste
E ontmoetingen zullen zij over die gevoelens en die denk-
beelden spreken, teneinde zich ervan te vergewissen, in
ll l
lr
L