HomeDe klassieke opvoedingPagina 83

JPEG (Deze pagina), 904.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

r ll
j .
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 47 )
Doch wij zullen zeggen, waarom in liet algemeen aan
deze wijze van bewijsvoering geen groote waarde kan `
worden toegekend. Om zich een voorstelling te kunnen
I maken van het onderwijs in een bepaald land, moet
men beginnen met de daarop betrekking hebbende ‘
wetgeving aan een grondige studie te onderwerpen.
Doet men dit niet, dan loopt men gevaar volkomen on-
gelijksoortige grootheden tegenover elkander te stellen ‘
en belangrijke factoren te verwaarloozen. 1) j
Men dient zich op de hoogte te stellen van de eischen Y
der toelatings- en eindexamens en van de door gebruik _
of wet gestelde voorwaarden, waarvan de benoembaar-
heid tot bepaalde ambten, de admissie tot verschillen- A
de inrichtingen van Hooger Onderwijs, afhankelijk is. E
Men kenne niet alleen de bepalingen der wet, doch
ook de wijze, waarop die in de practijk worden toege- 4
past. In de eerste plaats echter behoort men na te gaan, l
in hoeverre het particulier onderwijs door den wetge­ "
ver in zijn vrijheid is beperkt en door hoeveel en welke
leerlingen de particuliere scholen worden bezocht. 2) l
1) In Frankrijk is het maximum aantal lesuren per week voor een l
docent in de oude talen bijna de helft van het hier te lande geldende. I
Het ligt voor de hand, dat de intensiteit en de vruchtbaarheid van L
iedere les door eene dergelijke omstandigheid kunnen worden beinvloed j ‘
en dat een vergelijking uitsluitend gebaseerd op het aantal uren, dat
wekelijks aan het onderwijs in een bepaald vak wordt besteed, tot min- V
der nauwkeurige gevolgtrekkingen aanleiding kan geven. .
2) Toen eenige maanden geleden een buitenlandsch oorlogsschip
onze havens aandeed, heeft men zich ervan kunnen overtuigen, dat de
i IOO zich aan boord bevindende adelborsten bijna allen Latijn had-
den geleerd en zeer velen hunner op particuliere scholen eene klassieke
opvoeding hadden genoten. Wie, met deze omstandigheid niet bekend, ?
uitsluitend zou afgaan op de eischen van het toelatingsexamen tot de á
Marine, zou zich van den toestand een onjuiste voorstelling maken. `
I