HomeDe klassieke opvoedingPagina 82

JPEG (Deze pagina), 821.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

46 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
f ._ afgezocht naar het beste dat den Hollandschen tuin
. kon sieren, dat wij gewassen van heinde en verre ver-
l gaard, in onzen hof tot ongekende schoonheid hebben
aangekweekt en tot een deel van onzen rijkdom ge- i
maakt?
1 V dt Weet Gij dan niet, dat nergens de kersen 1) Sappiger
i zijn dan in de Betuwe, dat tulpen, hyacynthen en
narcissen nergens weliger tieren dan langs den Hol-
landschen duinrand? Slechte hoveniers! Reeds hebt
Gij onze leliën vertrapt. Wilt Gij ons thans de blauwe
l bloem van Hellas nog ontnemen?
i Maar de Hollanders zullen naar Uw dwaze raadge-
· vingen niet luisteren. Ons erfdeel is vergroot met het
. · beste, wat ons voorgeslacht aan de oevers der Middel-
E landsche Zee vergaarde. Wat ons vreemd was, werd
` ons eigen en door onze toewijding en zorgen veredeld,
pt verbreidde het Holland’s roem. En wilt Gij ons het
V loon van ons werk ontzeggen? Laat andere volken, in-
dien het hun goeddunkt, hun maal doen zonder boter
of zonder kaas. Wij hebben caseus èn Boárupov verdiend!
‘ ’ Hoe onvruchtbaar vergelijkingen zijn, wanneer zij
E i niet gelden landen, waarmede wij historisch iets ge-
' J meen hebben, naties bij wie eenige analogie met de
«. onze valt te bespeuren, is door een geestig schrijver
· niet zonder eenige ironie aangetoond. 2)
) A 1) De kersen stammen, gelijk de naam aanduidt, uit het Grieksche
stadje Ksgaamïc in Klein-Azië. Een groot deel onzer bloemen en de
J meeste van onze vruchten zijn uit den tuin van Alcinous afkomstig. In
landbouw en zuivelbereiding overtroffen wij weldra onze Romein-
lj sche leermeesters. ·
il 2) W. ]. W. Koster (Weekbl. v. Gymn. en M. O. van 26 juli 1922
pag. 2160 e. v.).
ll
l
L.
li E