HomeDe klassieke opvoedingPagina 78

JPEG (Deze pagina), 838.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

vl_Y;;_..­.,.Y.,­`,,...,..,,.~¥­~,.,,,n-.,·,.·­‘­­­«­·­ ~ x¤R•‘·" T $‘····*"•,r-r. W ~.- vw., -­..n «­v`~·· V ·­ -·" .- ­­.`- .­«· W-, ~ - ~« » » ~~ ­ · r Y
l` ¤ï
iii
, _. l M
_l
42 DE KLASSIEKE opvonnmc.
_ , Het is onnoodig uit te wijden over de praedominee-
lig, , rende rol van den Greco-Latijnschen invloed in de Wes-
§ tersche litteratuur.
` Wie zich niet tevreden stelt met het lezen van Ron-
d ï­·Y‘$. • •
," sard, Goethe, Shakespeare, Schiller, Mistral (den Ho-
li), ..
r merus van onzen tijd) Perk en Keats en vele anderen,
l i ` doch hen wil begmjpm, zich een denkbeeld wil vormen
,_ van de invloeden, waaronder hun werken tot stand zijn
L, gekomen, kan een humanistische scholing niet ont-
beren. _
l Blijkbaar om het belang der voorgestelde B.-afdee-
ling te vergrooten is aan de beide hierboven genoemde
g groepen, die der aanstaande juristen en neo-littera-
. toren, in het Gewijzigd Ontwerp een derde categorie
i toegevoegd, zonder dat in de Memorie van Antwoord
__ hierop de aandacht wordt gevestigd of eenig motief
voor deze wijziging wordt aangevoerd.
l ’ Thans wordt voorgesteld 1), dat het einddiploma
, van bovenbedoelde afdeeling bovendien recht zal geven
is tot het afleggen ,,van de examens in de faculteiten der
i rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbegeerte be-
i r i tegelijkertijd de Fransche en de Latijnsche werkwoorden te onderwij-
l zen .... en wie die werkwoorden meester is, leert de Italiaansche of
Spaansche in een paar uur.
` Tot dusverre spraken wij slechts even over datgene, waarmede ieder
die vreemde talen leert, zijn voordeel kan doen. Voor wie zich op een
{ ‘ bepaalde moderne taal toelegt, valt uit de studie van Latijn en Grieksch
nog heel wat meer te putten .... Maar kan niet reeds uit het boven-
j staande het ,,tecbnische" belang van die studie voor een aanstaand
lj linguist worden afgeleid? En rijst niet het vermoeden, dat deze het
Grieksch meer noodig heeft dan Staathuishoudkunde en Staatsinrich­
zi ting?
1) Gewijzigd Ontwerp art. 75.
HRA.
i I
ii
,g
le