HomeDe klassieke opvoedingPagina 77

JPEG (Deze pagina), 852.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

E
nrs KLASSIEKE oPvoEn1No. 41 J
! door hen, die zich op de studie van talen, op dat bij E
i l uitstek menschelijke, op die meest directe manifestatie
' van gemoed en Verstand, gaan toeleggen?
"` ,,Tote Sprachen nennt Ihr die Sprache des Flaccus und A
' [Pindar, N
Und aus beiden nur kommt, was in der unsrigen lebt." g
M
Dit onsterfelijk woord geldt voor alle moderne talen, j
. ook en vooral voor het Hollandsch. j
Het is mogelijk de moderne talen te spreken en te
schrijven, zonder kennis van Latijn en Grieksch ; ze in ·
haar diepste wezen te doorgronden, is zonder die ken-
·· nis onmogelijk 1).
1) De dichters en schrijvers, die dit (zooals b.v. Kloos) hebben inge- H
zien, hebben zich dan ook op de studie der klassieken toegelegd, wel
wetend, dat dit aan hun eigen taal ten goede zou komen. 1
Het spreekt van zelf, dat de studie van de klassieke talen voor aan-
staande linguisten ook uit een speciaal technisch oogpunt van groot _
belang is. ‘
Het verschil tusschen Imparfait en Passe défini levert geen enkele
moeilijkheid op voor wie in het Grieksch Imperfectum en Aoristus heeft .
leeren onderscheiden. De Russische praeposities en werkwoorden kos- "
' ten weinig hoofdbreken aan iemand, die Grieksch heeft geleerd, terwijl l
ze voor ieder ander een haast onoverkomelijken hinderpaal vormen. P
Alle moderne talen hebben direct of indirect aan de klassieke talen j
woorden en constructies ontleend. Hoe boeiend zijn op dit gebied de jl
meest eenvoudige, voor ieder toegankelijke voorbeelden! Te weten dat l
Kerk (zvgraxóv van mägwg = Heer) het Huis des Heeren (la Maison
5 du Seigneur) beteekent, vermeerdert niet alleen onze kennis van onze j­
eigen taal en van het Grieksch, doch brengt ons tevens op het spoor E
van de afstamming van een begrip.
j Wie schrijft ,,timeo ne veniat" en ,,spero eum venturum esse", be-
! hoeft slechts éen enkel maal een Fransche grammaire aandachtig door
te bladeren, om voortaan ook te schrijven: ,.]G crains qu’il ne vienne"
T en ,,j’espère qu’il viendra/’ ï
Hoe uitstekend kan het Gymnasium van zulke analogieën gebruik ma- j
ken! En hoeveel moeite en tijd wordt bespaard door den leerlingen `j
l a
•!