HomeDe klassieke opvoedingPagina 76

JPEG (Deze pagina), 842.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

{C', ’;‘,`..`;"T‘?'J,YT«Y!¥.‘¤?'ï*·' ’.ï` ¥=mï"¤.·ï..:T"` v‘·"*‘·*" "·‘·"`ï~­··~‘.i 2~1;, , ., ., _. .,_ .,,‘. _,,,. ___ ._`/_ ___ _‘_ ______` _Y _ _Y_ _ v»_ _ “__ Y ? [ V
ff Q ‘
.Y K!
Q .
Qi I L
`SRY 1
I 40 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
vgl · uithoek van Friesland, Overijsel, Groningen of het Gooi l
P; « deze ook afkomstig moge zijn? Dit beteekent, dat een j 1
' ; aangeboren gave door belangstelling in het lot van '
,;g`§,g anderen ontwikkeld, dezen menschenvriend in staat l.
stelt zich in de psyche van hen, die deze dialecten
. spreken, te verplaatsen.
. Hiertegenover staan zij, die geen enkele taal of dia-
' lect kunnen leeren, die ook niet belangstellen in de
jg wijze, waarop anderen hun gevoelens en gedachten ’
. vertolken, die gesloten zijn voor ieder begrip, dat niet
I _ behoort tot hun eigen gedachtenkring of dat niet is
weergegeven op de wijze, waarop zij zelf gewend zijn
‘ dat te doen. Dit nu zi`n de enen, die o een G mna-
. l P Y ..
` sium niet mogen worden toegelaten 1) en die trouwens
ook ongeschikt zijn voor alle ambten en betrekkingen,
' voor welker vervulling een klassieke opvoeding wordt
, 3 vereischt.
*.‘= Tusschen deze beide groepen, die der volkomen on-
, musische individuen en die van hen, die men (met een
y variatie op een criminologisch thema) ,,les humanis-
_ tes nés" zou kunnen noemen, ligt de meest talrijke cate­ ‘
gorie. In de mate, waarin de school invloed uitoefent
' · op het menschelijk levenslot, is voor deze laatsten de
beantwoording van de vraag, bij welke der beide
` ` andere groepen zij zich later zullen aansluiten, afhan- Q.
=), kelijk van het al dan niet genieten eener humanis-
tische opvoeding.
I? . . · .
j En zou die opvoeding dan kunnen worden gemist «
1) Ook in dit opzicht is door de afschaffing van het Fransch als ‘
jj onderdeel van het gymnasiale toelatingsexamen, ons onderwijs em- 1
·) stig benadeeld. Dit was immers juist het examenvak, waarbij gemis
j ~ aan beschaving zoo duidelijk blij ken kon.
lt?) »
ai. j

le
E