HomeDe klassieke opvoedingPagina 75

JPEG (Deze pagina), 843.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

12
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 39
Met geen enkel argument heeft men gepoogd de .
wenschelijkheid aan te toonen om voor aanstaande .
litteratoren het Grieksch en daarmede de geheele klas-
I siekenopvoeding prijs te geven. n A
Wij zouden het dan ook bij deze beschouwing willen
laten, ware het niet, dat het buitengewoon groot natio- °‘ï
naal belang aan de studie van talen verbonden ons tot 4
enkele opmerkingen noopte. [
l
Iedere taal is de afspiegeling van het voelen en den- l
ken van ontelbare generaties. Wat een volk van andere I
volken onderscheidt, komt tot uitdrukking in de woor-
den, waarvan het zich bedient en in het bijzonder in de
uitspraak van die woorden, in het met die uitspraak
samenhangend doch daarvan wel te onderscheiden
rythme van de taal en in de melodie van de taal 1), {
d. w. z. het zuiver musicale element 2). Verder in de V
_ idiomatische uitdrukkingen en in de grammatica.
Wat beteekent het, wanneer de man, aan wien Hol- _
land op het gebied der reclasseering zooveel verschul- i
digd is 3), den ontslagen gevangene, die zijn hulp in-
roept, in zijn eigen dialect kan toespreken, uit welken i
1) Welke is de onderlinge verhouding der hier genoemde verschijn­
selen, die te zamen een taal uitmaken, en in welke openbaart de psyche I
van een volk zich het duidelijkst? Wat is m. a. w. het meest mtime van {
een taal? Wij bepalen ons tot het stellen van deze vragen. l
2) Dit element, in onze taal en in de meeste andere moderne Euro- =
peesche talen betrekkelijk onbelangrijk, speelt elders een buitenge-
woon gewichtige rol en ons gehoor is meestal niet genoeg ontwikkeld
om ons in staat te stellen ons hiervan volkomen rekenschap te geven.
Hiermede hangt samen de nog altijd vrij duistere quaestie der Griek- j
sche accenten, waarvan Diepenbrock placht te zeggen, dat hij niet `
musicaal genoeg was om ze te begrijpen. l
8) Mr. G. T. ]. de jongh. .