HomeDe klassieke opvoedingPagina 74

JPEG (Deze pagina), 874.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

V,. "4w<"`7"f"°" "Y"` “ ' "' ’¤‘° "”‘. 'W " ‘""" ­. in "§""‘_r* ""j_gv ,_;;r ~ .- , w =», ,.,, ,,__ __f_,,,,,.’ .,_ “__,,v__ ,.. . __ , _ __, _q _ V
jg fx,
lv Q/·‘J
3
'1` i; `
" 38 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
J . sche zeden, de laatste j aren in ons onderwijs een zoo be-
ï·­ ..
. langrijke rol heeft gespeeld.
” t; ' ` ls het de bedoeling, zoo zouden wij willen vragen, dat
, zoo veel mogelijk Hollanders voor zoo veel mogelijk
> . r . . .. •
examens worden afgericht? Is het ideaal verwezenlijkt,
wanneer ieder een graad of een titel heeft bereikt?
l Indien het antwoord op deze vragen bevestigend
j . luidt, ga men voort met ook voor de meest middelmati-
..j gen en vooral ook voor de minst beschaafden graden en
lv . . .. .
_ titels beschikbaar te stellen en het onderwijs in over-
l eenstemming met hun behoeften te hervormen. Dan
ik ii dienen te worden prijsgegeven die studievakken, welker
’ · beoefening meer vereischt dan een goed geheugen en
‘ · normale hersenen. En in de eerste plaats worde dan
T streng van 0nze eXamenpr0gramma’s geweerd iedere, in
* het bijzonder iedere schriftelijke, examinatie in talen;
j immers daarbij kan gemis aan beschaving niet onder
wt bergen van kennis en geleerdheid worden verborgen 1). _
Neen, waarlijk! Wij beschouwen onze landgenooten
niet als minderwaardig, wanneer zij niet een of ander
’ examen hebben afgelegd. Doch de achting, die wij hun
` toedragen, wordt niet vermeerderd, als zij zich tooien
’ . met niet bij hen passende titels 2).
1) De laatste toepassing der hier geschetste tactiek is de afschaffing
, _` van het Fransch op de lagere school. Gelukkig begint men vooral in de
A onderwijskringen het gevaar van dezen maatregel in te zien.
r jl 2) Men zal wellicht niet zonder eenige verwondering vernemen, dat
jï de verdienstelijke landgenooten, die aan de boeren les geven in mesten
i en zaaien, in het fokken van koeien en schapen, in het snoeien van
js vruchtboomen en andere nuttige bezigheden, welke onzen nationalen
rijkdom vermeerderen, zich na eer cursus te Wagenirigen sieren met
lj den titel van I ngenieur, welke zij, op meer en meer gebruikelijke wijze
j . tot ,,Ir." afgekort, voor hun naam plaatsen. (Wet van 15 Dec. 1917,
,$ S. 700).
is
.j
lj