HomeDe klassieke opvoedingPagina 73

JPEG (Deze pagina), 871.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

DE KLASSIEKE oPvoEnn~ïc. 37 __j
Een opleiding zonder Grieksch voor aanstaande stu- _
denten in de rechten zou derhalve uitstekende Roma- j
nisten voor ons land Verloren doen gaan. De aanleg
voor en de neiging tot de studie van het Romeinsch
T Recht, in welks beoefening Holland steeds heeft uit- i
geblonken, kunnen zich eerst na het betreden der Uni- as
versiteit openbaren. Het is niet mogelijk, om op
` veertienjarigen leeftijd te beslissen of men zich later 1
aan dit zoo buitengewoon belangrijk onderdeel der j
rechtsstudie zal wij den. *
Dat voor aanstaande studenten in de letteren staat- `
huishoudkunde en staatsinrichting belangrijker zijn
dan Grieksch, zal wel niemand willen volhouden. [
De Memorie van Toelichting beweert trouwens niet,
dat deze leerlingen de B.-afdeeling noodig hebben, doch A
dat de opleiding dier afdeeling voor hen wel voldoende j
is 1). ï
Zeer duidelijk wordt hier het funeste principe uitge-
sproken, hetwelk hoezeer ook in strijd met de Holland-
1) M. v. T. pag. 27. Waarschijnlijk is de redeneering hier dezelfde gj
als voor de juristen: ,,Vermoedelijk zullen zij ook zonder kennis van het j
Grieksch hun taak naar behooren kunnen vervullen." Op deze wijze
wordt, gelijk door Dr. I-I. Wagenvoort jr. is opgemerkt, van hooger
hand voedsel gegeven aan de van zekere zijde gevoerde actie tegen de j J
klassieke vorming, van een zijde n.l. waar men zich totaal geen reken-
schap blijkt te hebben gegeven van wat de klassieke vorming poogt te
bereiken. Trouwens tot welke vreemde consequenties leidt deze eigen- _·
aardige motiveering? Tot de afschaffing van elke studie, waarvan het
nut uit een oogpunt van vak-techniek niet onmiddelijk aan den eersten
den besten duidelijk is. Op deze simplistische wijze kan worden uitge·
maakt, dat een jurist ook zonder de studie van plantkunde of planirne-
trie, een litterator ook zonder kennis der aardrijkskunde, een medicus i
ook zonder eenig begrip van de geschiedenis, ,,zijn taak naar behooren g
kan vervullen." jp
I
is jj __ ` 'll