HomeDe klassieke opvoedingPagina 72

JPEG (Deze pagina), 909.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

h €7£v/'l'Y>`"?"'°`°"`°" "7'”" * " ·w*’"'= f" vw »»» ¤* W **"*‘ -OK"-i,-..· »¥.‘>...r; l {lf,) _ _ _ TR Z ,_` www iw V wax"', ­` Mv~ft<’v wv Y H" Y V ` gg-` ` W
( Fi 1
1 4 ‘
l , _
V 36 DE KLASSIEKE o1=·voEn1Nc. i
· De juristen hebben haar verworpen, omdat de be-
.>­ V schavende invloed van het humanisme in hunne op-
,=j ` voeding niet kan worden ontbeerd 1). Dit neemt niet
,;§ weg, dat zelfs uit zuiver technisch oogpunt de kennis
Nl, . . . .
van het Grieksch bij de studie van de Rechtsweten- 1
j .. schap van het hoogste belang is.
Q Meer dan een zeer oppervlakkige kennis van het
Q £‘ Romeinsche Recht 2) is voor wie geen Grieksch geleerd ’
heeft, onmogelijk. Hoe zou hij, voor wien iedere Griek-
V sche uitdrukking, ieder Grieksch citaat van het Corpus
i j juris in onbegrijpelijke letterteekens is geschreven,
, een studie kunnen maken van het ontstaan en de ont-
{‘ wikkeling van deze Byzantijnsche codificatie, welker
i' t Grieksche bronnen hij niet in staat is te raadplegen?
1 1) De beteekenis van de klassieke opvoeding en van de studie van
het Grieksch in de opleiding der medici wordt hier buiten beschouwing
gelaten, omdat in hunne opleiding door het ingediende Wetsontwerp
jj geen verandering wordt gebracht. Dat de hier besproken voorstellen
·‘ ji velen hunner echter niet onverschillig laten, blijkt wel uit de omstan-
j digheid, dat nagenoeg de geheele medische Faculteit te Utrecht en
ä vele andere professoren in de geneeskunde (waaronder de Amster-
1_ = darnsche Rector Magnificus Prof. Dr. j. K. A. Wertheim Salomonson)
K daartegen hebben gewaarschuwd. Van de adhaesie-betuigingen, welke
` het Comité voor het Behoud der Klassieke Opvoeding bereiken, zijn
§ verscheidene van doctoren afkomstig.
`· A [ 2) On der de jongere juristen neemt de belangstelling voor het Ro-
` meinsche Recht toe. Men zie b.v. de uitstekende dissertaties van Mr.
· P. W. Kamphuisen (Leiden 1922) en van Mr. A. ]. R. Heinsius (Am-
sterdam 1922). Dat zonder een grondige kennis van het Romeinsche
F j_ · Recht de beoefening der Rechtswetenschap dreigt te ontaarden in een
2 ~ . . , . .
jr vilis ,8avawra is nog onlangs door Dr. ]. van Bmsbergen op welsprekende
*j wijze aangetoond. (Mnemosyne 1922, 2de afl.)
In Frankrijk is voor de licence en droit kort geleden aan de studie
( 1 . van het Romeinsche Recht een belangrijke uitbreiding gegeven (jour-
çlj , nal Officiel van 9 Aug. 1922). Bij de aanstaande reorganisatie van het
bij ( doctoraal-examen zal, naar verwacht wordt, die uitbreiding nog aan-
· Q zienlijker zijn.
1. ( ,
l V
1 ä

1
‘ ‘ . .. ..... -.-_r_.,._ i O ~«~