HomeDe klassieke opvoedingPagina 71

JPEG (Deze pagina), 848.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

DE KLASSIEKE oPVoED1NG. 35 N)
Zijn qualiteiten als mensch moeten hem bovenal waar- _
dig maken de positie, die hij in onze maatschappij in- E j
neemt. Wat hij naderhand in de practijk noodig heeft,
leert hij snel genoeg 1). Dat dit oordeel ook dat is van
velen onzer rechtsgeleerden, blijkt wel uit het adres, i
hetwelk enkele maanden later door een groot aantal *
leden der Rechterlijke Macht tot den Minister en tot de
Tweede Kamer der Staten-Generaal is gericht 2). De {
onderteekenaars van dat adres geven als hunne meening
te kennen, dat het onderwijs in het Latijn en Grieksch ’
in de voorbereidende opleiding van den j uirst niet kan .
worden gemist en dat niets behoort te worden prijsge-
geven van de eischen tot op heden in ons land aan die _
opleiding besteed. Verder wordt de wensch uitgespro- l
ken, dat ,,2fen allen Zijde in de szfudie der Oudheid en der
klassieke talen de noodzakelijke waarborgen zullen worden j
gezocht voor de beschaving en de ontwikkeling der beoefen- F
naars van hezf Rech25."
Stemt het hen, die nog aan de waarde der klassieke
opvoeding twijfelen, niet tot nadenken, dat zoovelen
van hen, die gewend zijn hunne woorden te wegen, in .
zoo krachtige termen het behoud dier opvoeding op
ideëele en practische gronden bepleiten?

Door de heftige oppositie van de zijde van hen, voor
wie de voorgestelde B.-afdeeling in de allereerste plaats lj
was bestemd, verliest deze elke reden van bestaan. i
1) Het reeds genoemde opstel in Paedagogische Studiën. (Ze Afl.
1922, pag. 58). {
2) Onder de onderteekenaars bevinden zich 60 Amsterdamsche leden =
der Rechterlijke Macht. De text van dit adres vindt men aan het
einde van dit boek afgedrukt.
~ Q