HomeDe klassieke opvoedingPagina 70

JPEG (Deze pagina), 835.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

{g£,¥wf""°J"' V" ‘i ‘IVI"* " "-""r‘rrx"r= m ~ - E »·- .. L .w_,.__ _ . _ __ vi __ rw
1 . @
. ". -
i j‘·= -
I . OPDAT DE BELANGEN DER KLASSIEKE OPVOEDING NIET
. A ( ZULLEN WORDEN GESCHAAD, BEHOOREN IN HET INGE-
ji, ( DIENDE WETSONTWERP DE VOLGENDE WIJZIGINGEN TE
f J. WORDEN AANGEBRACI-IT
gl ( @1 1°. De kleinere Gymnasia worden niet prijs gegeven.
J'. {LM De Wet Waarborge, gelijk, tot dusverre, het bestaan van
l', Q; { een Gymnasium in iedere gemeente van meer dan
Ii "* 20.000 inwoners (Ontw. art. 29).
` ( ,‘ De subsidieregeling zij Zoodanig, dat de kleinere Gym-
1 nasia daardoor niet worden benadeeld (Ontw. art. 61).
sjê. 2°. De klassieke opvoeding blijve voorgeschreven
ï voor wie zij thans voorgeschreven is. Het Lyceum blij-
1 . . . .
V , " ve uitsluitend samengesteld uit een Gymnasium- en
g ! , een H. B. S.-afdeelin , beide e laatst 0 een 2-`ari en
J S S P P ] S
9 jj ,,onderbo­uw." (Ontw. artt. 14, 15 en 75).
3°. De Gymnasia behouden een afzonderlijke in-
; l spectie (Ontw. art. 65).
De grondwettelijke benaming van ,,Voorbereidend
l ` J Hooger Onderwijs" blijve bewaard. (Ontw. artt. 1 en 13).
1 l Prof. Mr. B. M. TAVERNE, Raadsheer in den Hoogen Raad
J der Nederlanden.
Mevrouw DIEPENBROCK-DE JONG VAN BEEK EN Dom,
‘ te Amsterdam.
·‘ jy Prof. Dr. G. VAN RIJNBERK, Hoogleeraar in de Physiologie
; l aan de Universiteit van Amsterdam.
` Mr. F. E. POSTHUMUS MEYJES. Directeur der Kasvereeniging.
· Mr. A. baron VAN HAERSOLTE, Advocaat en procureur te
I . Amsterdam.
Jhr. Mr. J. E. W. Twrss QUARLES VAN UFFORD, Ambtenaar
g J van het Openbaar Ministerie te Almelo.
J;) Mr. I-I. G. J. MAAS GEESTERANUS, Substituut-Griffier bij de
gij Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam.
l JAN DEN TEX, te Amsterdam.
I
- Mr. J. A. N. PATIJN, Burgemeester van ’s-Gravenhage.
if Jhr. Mr. W. H. de SAVORNIN LOHMAN, President van
den Hoogen Raad der Nederlanden.
1; . Jhr Mr. G. C. W. VAN TETS, Directeur van het Kabinet
V jj van H. M. de Koningin.

d x` T ‘ Y «· ·~· :.;.L,> .,,,4; ,.·...·~;,,_ _. _,..i~l._,;,_.. _.,,. `­·4 V «;_:é._(Ak,Y;_ ,n¤.,._. ,’ Mr ­