HomeDe klassieke opvoedingPagina 67

JPEG (Deze pagina), 826.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

A DE KLASSIEKE OPVOEDING. 33
Dat buiten de kringen van het onderwijs de actie
voor het behoud der klassieke opvoeding te danken is ?
aan het initiatief van een hoogleeraar in het Straf-
recht 1) en in de meeste steden juristen in deze bewe- A
ging een grooten rol spelen, is genoegzaam bekend. De `ïi
President van ons hoogste Rechtscollege 2) is het, die l
in samenwerking met twee andere juristen, kort
geleden te ’s-Gravenhage de tegenstanders van het
aanhangig Vetsontwerp tot eene bespreking uitnoo-
digde.
Tot voor ongeveer dertig jaren bestond hier te lande ---
het algemeen gebruik, dat de meer begaafden onder
hen, die zich aan de Universiteit in de Rechtsweten- A
schap gingen bekwamen, zich gedurende een jaar of
langer aan het Humanisme wijdden en met hunne A
juridische studie eerst een aanvang maakten na een
candidaatsexamen in de klassieke letteren te hebben ,
argeiegd 3). 3
De kortheid, duidelijkheid en sierlijkheid, waardoor `*
de redactie van vele uit dien tijd dateerende wetten, A
verordeningen, vonnissen, contracten en andere derge-
lijke documenten zich kenmerkt, en waardoor o. a. A
de monumentale wetten van Thorbecke -- dien uit- if
nemenden classicus - uitmunten, wijzen erop, hoezeer
1) Prof. Mr. B. M. Taverne, thans lid van den Hoogen Raad. *
2) Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohrnan, Mr. J. A. N. Patijn, Burge-
meester van ’s Gravenhage en Jhr. Mr. G. C. W. van Tets, Directeur ·
van het Kabinet van H. M. de Koningin.
3) Men zie over deze traditie, waarvan nog duidelijke sporen aan-
1 wezig zijn: De brieven van Cobet, uitgegeven door Dr. R. Fruin en Dr.
H. W. van der Mey (Brill, Leiden 1891) pag. XVI en XVIII. I
3 I
1
1: