HomeDe klassieke opvoedingPagina 66

JPEG (Deze pagina), 895.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

Ww-ww Ww _ ddhvdrw in ` x R " " ,;rrv*··vr ­» · E- <== T K A..a,,,..,,__ 4,,,,. » , ( g [ _
F) l I
i
i {
. 32 DE KLASSIEKE OPVOEDING. .
dachte, dat wij deze B.-afdeeling hebben te beschou-
’ wen of als een doorgezetten lievelingswensch van enkele
C invloedrijken, of als een wel goed bedoelde, doch in
` hare consequenties niet doordachte poging om aan den
2;, . meer reëelen zin van onzen tijd toe te geven en experi-
) 1 menteervrijheid te laten, maar niet als de vervulling
i van een in ruimen kring gevoelde en gepeilde be-
. ` hoefte" 1).
»;,· j ï_..ï._..
{ ä 1) In dit verband zij medegedeeld, dat in wel-ingelichte kringen
A als auctor intellectualis van deze door niemand gewenschte afdeeling
l ? wordt aangewezen een bekend tegenstander der klassieke opvoeding,
‘ ! Prof. B. Symons, Hoogleeraar in het Duitsch te Groningen. Hoe dit ook
I ) zijn moge, opvallend is de incongruentie van text en toelichting. De
Y M. v. T. (pag. 27) wijst er op, dat het ongewenscht is, dat de humanira
._ ( in een minimum van tijd worden ingepompt. ,,Op deze wijze worden
niet de classici gevormd, aan wier invloed, naar de vaste overtuiging
j van ondergeteekende, het drukke, veelzins oppervlakkige leven van
j den tegenwoordigen tijd zoo dringend behoefte heeft."
gg i En deze regelen begeleiden een wet, welke zoozeer het bestaan der
' j klassieke opvoeding bedreigt, dat de vrienden dier opvoeding, van
( hun dagelij ksch werk opkij kend en het naderend gevaar met schrik be-
1 I ‘ speurend, gedwongen worden al hun krachten aan te wenden om een
ramp te voorkomen!
_, De M. v, T. verklaart, dat de gelijkwaardigheid van het Lyceum
j ‘ nog niet is gebleken. Doch de wet maakt het mogelijk, dat alom Lycea
T de bestaande Gymnasia vervangen.
De subsidie regeling van art. 61 oefent pressie uit op kleine Gym-
nasia en Hoogere Burgerscholen om zich tot een Lyceum te combi-
”‘ neeren ; immers een uit H.B.S. en Gymnasium bestaand Lyceum heeft,
( E om de normale subsidie te ontvangen, belangrijk minder leerlingen
noodig dan de som der minima voor Gymnasium en H.B.S. afzonder-
,1) lijk vastgesteld. In de M. v. A. (pag. 15) leest men echter het volgende.
jv ,,Of een combinatie van eene I-I.B.S. met een Gymnasium wenschelijk
, is, vooral wanneer beide inrichtingen in het zelfde gebonw gevestigd
ij zijn, mag op goede gronden worden betwijfeld. 1
Ook is merkwaardig, dat de Minister blijkbaar eerst nadat tot het
I) in het Ontwerp opnemen der B.­afdeeling was besloten, zich is gaan af- i
;‘ä vragen, wat met die afdeeling moest worden aangevangen.
j I 2
ä