HomeDe klassieke opvoedingPagina 65

JPEG (Deze pagina), 840.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

W. “` T rm’n"”"­ gw! _ _`r__ Y 1 , Ya-. . . .4; ­­··­­».T... - -· »«- vvi ~*·"~*""’~­’ ""`”‘*"D7" 'rr l
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 31 i
1 aan en doet daarmede de voordeelen, die deze bevat, ‘
geheel te niet 1). ‘
Dat de B.­afdeeling haren oorsprong niet dankt aan W7
1 een urgente noodzakelijkheid leert de Memorie van 1
Toelichting. ,,Niet dan met eenige aarzeling," verklaart {
de Minister 2), ,,heeft de ondergeteekende de rechten
van de afdeeling B. van het Lyceum vastgesteld." (
En dat deze weifelende houding nog steeds niet
plaats heeft gemaakt voor eene gevestigde overtui- 2
ging, moge hieruit blijken, dat in het Gewijzigd Ont­ _^_
werp genoemde afdeeling al niet meer de plaats in-
neemt, welke haar oorspronkelijk was toegedacht 3). 1
,,Wij zouden hier wel willen vragen,” aldus een bestrij­ "
der 4) der voorgestelde hervorming, ,,welke overwegin-
gen, welke invloeden den Minister hebben bewogen die 4
aarzeling te overwinnen. Wij meenen niet, dat in den `
laatsten tijd stemmen zijn opgegaan, die op het inrich­ ”
ten dezer Griekschlooze opleiding hebben aangedron- ~;
gen."
Eene andere waarschuwende stem 5), evenals de
eerste van de zijde van het Lyceum afkomstig, voegt
hier aan toe: ,,lk kan mij niet onttrekken aan de ge-
1) De Rector van het Amsterdamsch Lyceum (Groene Amsterdam- ii
mer van 28. jan. 1922, pag. 2).
2) M. v. T. pag. 27.
3) Art. 14 al. 3 van het Gewijzigd Ontwerp schrijft voor, dat een Ly­ ~
ceum tenminste (lees: minstens) de afdeelingen A en C ,,omvatten"
moet. Het zelfde art. van het oorspronkelijk Ontwerp eischte voor ieder
Lyceum een der afdeelingen A of B benevens de afdeeling C. (
‘) Dr. C. P. Gunning (De (Groene) Amsterdammer van 28. januari '
1922, pag. 2 ,,Een Dreigend Gevaar").
5) Dr. L. Alma, in Paedagogische Studiën. (3e jaargang, 2de afl. V
pag. 59). _)
<
‘i ____ _ _ __ ___ ,_w__W _ ( _¢ I _J.¥ ‘ A nl _ Mik