HomeDe klassieke opvoedingPagina 64

JPEG (Deze pagina), 856.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

j~ 5
`
T i 30 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
I
i Lyceum getroost zich verschillende ernstige nadeelen J
' om het resultaat te bereiken, dat de beroepskeuze
{ eenigszins wordt verlaat. Dit resultaat gaat door de
df ij voorgestelde regeling verloren. Wanneer de nieuwe ;
. aideeling bestaat, worden de ouders van den veertien- i
< jarigen leerling van het Lyceum voor een keuze ge-
; plaatst, welke heel wat moeilijker is dan die tusschen
Q { H. B. S. en Gymnasium. Zij worden voor de vraag ge-
jj, steld, of hun zoon theoloog of jurist zal worden, medi-
; cus of litterator. En het is niet voldoende uit te maken,
. of hij in de rechten of in de letteren zal gaan studeeren.
ä Tevens moet worden beslist, of hij zich aan de klassieke
2 j of aan de moderne letteren wijden zal, welke mate van
` kennis van het Romeinsche Recht hij zich later zal
{ i eigen maken.
a De ondervinding leert, dat bij nagenoeg geen enkelen
" leerling voor de 5de of óde klasse van het Gymnasium
7* j of het Lyceum een duidelijk uitgesproken voorkeur
, , voor een bepaalde studie, laat staan voor een bepaalde
J Z betrekking valt waar te nemen. Waarom dan van de
ouders van leerlingen der 2de klasse van het Lyceum
. { dergelijke praemature beslissingen geëischt? Hoe velen
W zullen hunne roeping missen door een onjuiste keuze!
En hoeveel domme kinderen zullen niet naar het Ly­
i` ceum worden gezonden om langs een weg evenredig
*1j aan hunne geringe vermogens het einddiploma te ver-
overen!
De gevolgen der voorgestelde regeling ten aanzien
van het Lyceum kunnen dan ook. als volgt worden
gj samengevat: ,,Deze B.­atdeeling tast den paedago-
gisch-psychologischen opzet der Lyceum-organisatie
‘ l
l .
al