HomeDe klassieke opvoedingPagina 63

JPEG (Deze pagina), 856.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

l

w
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 29 ‘
staande studenten in de nieuwe letteren? Ziehier het ;
argument: ,,Die afdeeling kan eene voldoende oplei- j
ding geven aan de moderne litteratoren." ,,
De opvallende schaarschte van redelijke argumenten __,>'
heeft Sommige vrienden der klassieke opvoeding 1) ge- {
leid tot de veronderstelling, dat wellicht het voordeel
der nieuwe afdeeling hierin kon zijn gelegen, dat een »,
deel der leerlingen, die anders in de H. B. S.­afdeeling
zouden willen plaats nemen, voortaan de afdeeling B.
zullen kiezen en dus onderwijs in het Latijn zullen
ontvangen, waarvan zij op de H. B. S. geheel zouden '·
verstoken blijven.
De geringe beteekenis van dit argument, in de Memo-
rie van Antwoord dankbaar overgenomen 2), wordt
duidelijk, wanneer men met de wet in de hand nagaat,
voor wie de B.-afdeeling is bestemd en tot studie welke
het einddiploma dier afdeeling admissie verschaft. L
Geen enkele ingenieur, geen enkele medicus, geen A
enkele wis- of natuurkundige zal de B.-afdeeling kiezen
en wel om de eenvoudige reden, dat het einddiploma
, daarvan voor hen geen waarde heeft.
Dat de B.­afdeeling onder de overtuigde voorstan- vg
ders aan het Lyceum hare felste bestrijders heeft ge- ‘f
vonden, kan geen verwondering baren. Immers het
1) o. a. Prof. R. Casimir (Volksontwikkeling 1922, 3de jaargang n°. l
6). Wij maken van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een uit- é
stekende opmerking, welke in dat artikel te vinden is, n.l. deze, dat l
de liefde voor de klassieken daar sterk wordt, waar meer cultuur en
beschaving komt. 1
2) M. v. A. pag. 11. Op deze bladzijde wordt tevens een uieuwe
i benaming voor het Grieksch aangetroffen; de Minister verklaart daar 3
n.l. de kennis der ,,Oud-Grieksche taal" niet onmisbaar.
i xl
°l
, ··­-~ ·· » Y 17.7 "".,,,,__ · l V . '_ M Y AV!) I Yrr` _- 7 [zj