HomeDe klassieke opvoedingPagina 62

JPEG (Deze pagina), 869.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

x ‘ g
’ 28 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
I voor de toekomstige juristen, die deze afdeeling zullen
V y kiezen". Het was den Minister misschien niet bekend,
dat dit belang zelfs zóó groot is, dat de juristen aan de
j ,1 Universiteit hun studie aanvangen met economie en
; eindigen met staatsrecht - zonder dat nochtans ooit
. de noodzakelijkheid of de wenschelijkheid is gebleken,
r die belangrijke vakken te voren op de schoolbanken
Q) ‘ op een niet zoo Wetenschappelijke wijze te beoefenen.
ij Alvorens de voorgestelde hervorming te bespreken
f zullen wij nagaan op welke gronden zij door den Minis-
l ter wordt verdedigd.
l Waarom hebben juristen deze B.-afdeeling noodig?
` Omdat ,,die meesters in de rechten, welke zich in het
‘ economische, financiëele of commerciëele leven zullen
· begeven, vermoedelijk ook zonder kennis van het
9 Grieksch hunne taak naar behooren zullen kunnen ver-
vullen". Aan dit argument wordt toegevoegd: ,,Zij zul-
*€= len ook hun voordeel kunnen doen met het onderwijs
in de staatsinrichting en de staathuishoudkunde." 2)
Lï Waarom is de B.-afdeeling noodzakelijk voor aan-
i` . 1) M. v. T. pag. 21.
, 2) Voor de motiveering van de voorgestelde regeling ten aanzien
der juristen verwijst pag. 21 der M. v. T. naar de toelichting op art.
73 ( lees: 75) te vinden op pag. 27. Daar verklaart de Minister, dat hij
, niet dan met eenige aarzeling de rechten der B.-afdeelin g heeft vastge-
steld en dat hij ten volle de meening van den Onderwijsraad onder-
schrijft, dat die afdeeling geen klassieke en zelfs geen semi-klassieke
j vorming zal geven; hierop volgt dan in enkele regels de hierboven ge-
1 j citeerde motiveering in al hare soberheid.
r A De Minister deelt mede, dat deze economische juristen vermoedelijk
j§ geen Grieksch noodig hebben; dat zij de klassieke opvoeding niet noo- 1
j dig hebben, wordt niet gezegd. Over de andere juristen wordt niet ge-
j sproken; niet duidelijk in trouwens, hoe beide categorieen op 14 jari- 1
if gen leeftijd kunnen worden onderscheiden.
ata