HomeDe klassieke opvoedingPagina 61

JPEG (Deze pagina), 761.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

l
l ,
III. (
Dat het Wetsontwerp de mogelijkheid schept dat
Gymnasia verdwijnen zonder dat daarvoor iets in de
j plaats komt, of worden vervangen door inrichtingen,
welker gelijkwaardigheid volgens den Minister niet is
( gebleken, kan als een technische fout worden be- (
l schouwd. "
3 Wij gaan thans over tot de bespreking der ingrijpen- ­
· de en zuiver principiëele verandering in ons onderwijs-
stelsel, welke door het ingediend Wetsontwerp wordt
voorgesteld 1). (
Dit laatste verbindt aan het Lyceum, naast de ­
Gymnasium~afdeeling (A) en de H. B. S.-afdeeling (C) 4
een derde afdeeling (B), bestemd voor aanstaande stu- .
denten in de rechten en in de nieuwe letteren, waar
het onderwijs van het Latijn niet door dat van het I
Grieksch zal worden aangevuld en waar dan ook, ge- ,
lijk door den Minister zeer terecht wordt verklaard, __,
van de klassieke opvoeding niets zal overblijven 2).
Het onderwijs in het Grieksch maakt in deze afdee-
l ling plaats voor dat in de staatsinrichting en de econo-
mie, ,,welke vakken", zooals in de Memorie van Toe-
lichting wordt opgemerkt, ,,vooral van belang zijn
( ­-­-l-­-­ l
1) Ontw. artt. 15 en 75. De onduidelijkheid der redactie van art. 75
is in het gewijzigd ontwerp nog toegenomen.
2) M. v. T. pag. 27.