HomeDe klassieke opvoedingPagina 59

JPEG (Deze pagina), 848.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

nu . ,7:,- ’ mr «··«­.-­ - .T~ ir H"' *· ·m r...4"""` “‘J'""**"g‘·~ " “"‘v” ""’ ‘·a*>s""¤"‘"»~­"'”`¤’1"'*@”'¢"¥“”"“""'"'“’·*"""""‘“*»'ï ‘·"`N°“”f”">!‘·’F *1
l
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 25 i
I Een Amsterdamsch koopman is het, Pieter d’Orville, I ,
die zijn vrije uren heeft besteed aan de vermaarde editie
I van Chariton, een Griekschen romanschrijver uit den
lateren Keizertijd. W2
i Sedert het einde der XVIe eeuw hebben trouwens in W
Holland vele honderden beroemde editie’s het licht {
gezien. p
. ,1
Geheele geslachten, Elsevier, Luchtmans, de Wet-
j stein, wijdden zich aan de studie der klassieke schrij- j
j vers en aan het drukken en uitgeven hunner werken. i
De Hollandsche drukkers reisden overal rond, aanra- H
king zoekend met andere geleerden, teneinde hun boe- E
ken te verrijken met betere texten, geleerder commen­ ·
‘ taar en sierlijker letter. 1)
i De klassieke beschaving heeft in ons volk deugden -
. tot ontwikkeling gebracht, welke niet weinig hebben
l bijgedragen tot de vorming van een zeer duidelijk uit- A
I gesproken nationaal karakter. De Hollandsche geleer-
l den, die haar hebben verbreid, de Hollandsche kun-
j Veel van wat ,,Hendrick de Keyser" tot stand bracht danken wij aan
het initiatief van dezen onvermoeiden humanist.
Hier zij opgemerkt, dat het tot de eerste plichten van iederen gym- ’
§ nasiast behoort te bewerken, dat zijn vader zich aansluit bij deze bij .
I uitstek nationale Vereeniging. Onmisbaar is de steun der jongeren. ·
Moge iedere student en iedere gymnasiast zich aanmelden, die zijn i
C krachten wil wijden aan de verdediging van het Humanisme!
{ 1) Niets is boeiender dan de geschiedenis van deze drukkersgeslach-
ten. Een genealogie, zooals b.v. in de handen van een der laatste af-
i stammelingen van de familie Luchtmans bewaard is gebleven, leert
ons onze voorvaderen beter kennen dan welk geschiedkundig werk .
ook.
Welk jeugdig humanist schenkt ons een proefschrift over dit luister-
ï rijk deel onzer Historie?