HomeDe klassieke opvoedingPagina 58

JPEG (Deze pagina), 906.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

Z j
il .
j @{4 24 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
, Hoezeer het streven dezer mannen alom steun en
” waardeering vond, hoe menig magistraat en menig
, ; koopman niet slechts vertrouwd was met alle Griek-
.` sche en Latijnsche schrijvers, doch tevens zich toe-
,;¤‘ legde op de beoefening der Latijnsche poëzie en op het t
izää, verzorgen van editie’s der klassieke auteurs, is vol-
doende bekend. In dit opzicht strekt Holland andere
P . landen ten voorbeeld. 1)
g geleden, bevat zij veel van blijvende waarde, n.l. opmerkingen ’
over de gevaren, die iederen classicus bedreigen. j
YL [ Hoe die klippen te omzeilen? vraagt ons een aanstaand docent in de
l ` oude talen. Ons antwoord luidt: Door Holland’s grootste humanis-
> ten tot voorbeeld te nemen.
{ Onder de vele moderne boeken, welke tot de vorming van een hu-
manist kunnen bijdragen, kunnen hier genoemd worden: Griechische
. ‘ Kulturgeschichte, door Jakob Burckhardt (Spemann, Berlijn en Stutt-
gart), de geschriften van Diepenbrock (deel I ter perse, van Munster,
‘ Amsterdam), Anthinea, d’Athènes à Florence, door Charles Maurras
` (Honoré et Champion, Paris), een paar alleraardigste boekjes van Sa- q
A lomon Reinach ,,Le Latir sans Pleurs" en ,,Le Grec sans Larmes"
(Hachette, Paris) en The Renaissance, door Walter Pater (Macmillan,
il` Londen).
1) Peerlkamp in zijn ,,De Vita Doctrina et Facultate Nederlandorum, I
y qui carmina latina comp0suerunt" (Harlemi, MDCCCXXXVIII) ver- l
>. i, klaart niet zonder trotsch: ,,Ea profecto laus est genti Neerlandae
i` quasi propria, quod semper fere habuit Maecenates, qui Musas Latinas j
` - foverent et ipsi colerent. Multos ex iis habuit vel una Amste1odamum."
g Hier mogen de namen Six en Huydekoper worden genoemd. j
Dat deze soort Hollanders niet is uitgestorven, bewijst een bankier, §
Dr. D. F. Scheurleer, die, na zich reeds door ,,Het Muziekleven in :
, Nederland in de Achttiende Eeuw" als vriend der Muzen te hebben
doen kennen, ons kort geleden met een nieuwe vertaling van den C
= Griekschen wijsgeer Epictetus heeft verrast. {
pi; Eenige jaren geleden verloor ’s Gravenhage in Mr. A. E. H. Goe-
koop, wiens naam aan belangrijke archaeologische opgravingen in
,' Griekenland is verbonden, een man, die zijn tijd en zijn vermogen in
)i dienst heeft gesteld van de studie der Oudheid. j
I In Mr. F. E. Posthumus Meyjes, Directeur der Kasvereeniging, von- j
den de schatten van Amsterdam’s verleden een krachtigen beschermer. ï
l
Fr
tt