HomeDe klassieke opvoedingPagina 57

JPEG (Deze pagina), 919.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

E

E `j
DE KLAss1EKE OPVOEDING. 23 l
die zich niet met het lager onderwijs van volksschool a H
of Fransche School tevreden stelden. H
Het is dan ook niet te verwonderen, dat na verloop
van nog geen halve eeuw, Holland als geen ander land
’ met het Humanisme was doordrenkt. ·~·«‘”
Ieder beschaafd mensch verstond toen beide klassieke ,
talen, veelal met een grondjgheid, welke heden ten dage {
bij slechts zeer enkele geleerden wordt aangetroffen. g
i
Wie het oog laat gaan over de rij van geleerden, die
sedert den oorsprong van het Humanisme al hunne ’
krachten in dienst hebben gesteld van de studie der ’ _;
klassieken, treffen wij onder hen velen aan die ons land
mag rekenen onder diegenen, die het meest tot Hol- "
land’s roem hebben bijgedragen. Onafgebroken door l
loopt de keten die, aangevangen met de eerste Huma-
nisten, als verdere schakels de Burmanni telt en Peri- ¤
zonius, Tiberius Hemsterhuis en Ruhnkenius, Peerl-
kamp en Geel, en diens grooten leerling Cobet, wiens ”
vaardigheid in het ontcijferen van manuscripten noch f
voor, noch na zijn tijd ooit ergens is geëvenaard. 1)
j 1) Sommige van Cobet’s navolgers hebben zich op die talenten blind
gestaard en de onmisbare feitenkennis en technische bekwaamheden,
zonder welke de beoefening van geen enkele kunst of wetenschap moge-
lijk is en die ook de studie der Oudheid niet kan ontberen, tot einddoel gj
van hun streven gemaakt en tot een afzonderlijke wetenschap, de ,,phi-
1ologie", verheven.
In deze beschouwingen is daarom deze, trouwens reeds leenigszins
in onbruik geraakte benaming vermeden. De moreele, beschavende,
veredelende en aesthetische beteekenis van de klassieke studiën komt
in het woord Humanisme tot uiting.
Nietzsche heeft in ,,Die Zukunft unserer höheren Bildungsanstalten"
met verbittering en welsprekendheid de steriliteit en de verveling van n '
bovengenoemde ,,philologie" aan den kaak gesteld. Hoewel zijn cri-
tiek betrekking heeft op Duitsche toestanden van een halve eeuw ·
ä