HomeDe klassieke opvoedingPagina 56

JPEG (Deze pagina), 875.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

ii ; .
i 22 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
f Ver over onze grenzen verbreidde zich de roem van
, hen, wier talenten ons land een eereplaats schonken in
1 iïe wetenschap en kunst.
gl De Renaissance, die in haar vollen bloei in Italië ’
je Raphael voortbracht en Michel Angelo, schonk ons Rem-
1 brandt en een reeks van andere schilders, wier kunst
{ I met ons nationaal verleden onverbrekelijkis verbonden.
», Onze bouwmeesters brachten op meesterlijke wijze
de kunst van Bramante in toepassing, en sierden onze
steden met bouwwerken, welker statige vormen,
1 schoone verhoudingen en sierlijke details ons de deug-
; den van een ras in herinnering brengen, hetwelk van
j wijd en zijd het edelste zocht bijeen te garen en ver-
V spreide schoonheid wist te vereenigen in een nieuwe
Q en nationale expressie. Want zijn zij niet typisch Hol-
landsch, de huizen onzer grachten, onze slanke Wes-
tertoren, ons door geen ander bouwwerk geëvenaard
" Paleis, van Campen’s meesterwerk, en de trotsche
A buitens langs Amstel en langs Vecht, welke menig
L vreemdeling aan ons lage land benijdt?
Onze Latijnsche Scholen, 1) waarvan sommige,
` zooals die van Deventer en Alkmaar, een groote ver-
maardheid genoten, werden bezocht door al diegenen,
` 1) Men zie over het werk der uitnemende leermeesters, die deze scho-
; Q len leidden: Huet, Het Land van Rembrandt. Verder: The Age of
E Erasmus, door Allen (Oxford, Clarendon Press 1914). ,,In Hollandia,
j jl oppidis frequentissima, nullum fere tam exiguum est oppidum, quin
’ suam habeat scholam Latinam." (Peerlkamp, De Vita Doctrina enz.
j· pag. 501). Een leeraars-carrière begon b.v. in Woerden en eindigde via
jj Culemborgh en Breda in Dordrecht. Beroemd was 0. a. de Latijnsche
School te Alkmaar, welke aan het einde van het rectoraat van Murmel-
`ij lius 9OO leerlingen telde.
l
ä
(