HomeDe klassieke opvoedingPagina 55

JPEG (Deze pagina), 832.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

ii
E '
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 21 `_
Ook Vondel zocht in de studie van Grieksch en van ·
Latijn leering en scholing; groot is de invloed, welke
de Antieke wereld heeft uitgeoefend op het werk van Q
den dichter. Hoe dikwerf heeft hem binnen de muren
van het grijze Slot gedeelde vereering vereenigd met j
den geleerden Vossius! {
,,Al wat in boeken Steeckt is in dat hoofd gevaren,"
En van hoeveel anderen kan niet hetzelfde worden _
getuigd! In Daniël en in Nicolaas Heinsius eeren wij j J
geleerden en dichters. Leiden mag bogen met trotsch
op den scherpzinnigen Salmasius ,evenknie van Lipsius. l A
Toen deze laatste in het einde der XVIe eeuw aan
de Leidsche Universiteit ontviel, heerschte algemeene H
verslagenheid. Scaliger, een Fransch geleerde van bui- 4
tengewone bekwaamheid, beroemd om zijn kennis van , I
Aristoteles en om zijn edities van Catullus en andere l,
Schrijvers, werd voor het open gevallen ambt aange- i W
zocht. Nadat men aan Scaliger de verzekering had ge- A
geven, dat de Universiteit slechts zijn tegenwoordig-
heid te Leiden verlangde en hem volstrekt niet tot het
geven van colleges wilde verplichten, gelukte het den
Prins van Oranje en den Staten van Holland den ,,Prin- ‘<*
ceps Philologorum" te bewegen zich te vestigen in de i
, oude stad, vanwaar hij, door de edelsten omgeven, over .
humanistisch Europa zijn nimmer betwiste dictatuur
j tot aan zijn dood deed gelden. 1) 4
I ..... ....
l 1) Veel heeft ons land aan Scaliger te danken. Hoeveel van de jon- ‘
geren hebben niet door hem hun roeping gevonden; zoo ook Grotius, ,
dien hij als zestienjarigen knaap aanmoedigde tot het uitgeven van l .
diens Capella.