HomeDe klassieke opvoedingPagina 54

JPEG (Deze pagina), 826.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

20 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
, ders tot natuurlijke bemiddelaars en vredestichters
‘ maakt, was bij den schrijver van ,,De jure belli ac
j fi pacis" en velen, die na hem zouden komen, ontwikkeld
en aangekweekt door een humanistische vorming.
J Dit geldt ook voor Constantijn Huyghens, wiens aanleg
voor muziek en schilderkunst door zijn dichterlijk ta-
lent werd geevenaard. Ook hij onderscheidde zich door
i zijn kennis der oude talen, waarvan ook dat deel van
V V zijn werk, hetwelk niet in het Latijn geschreven is, de
onmiskenbare sporen draagt. ,,Onze taal werd in zijn
JL op handen in rijkdom en soepelheid aan het Italiaansch ge-
l lijk." Toen de dood hem aan zijn geboorteland ontrukte,
f bleek Holland’s dankbaarheid uit het eerbetoon, waar-
9 mede het een zijner edelste zonen ten grave droeg.
De zoon van een van Amsterdam’s burgemeesters,
Pieter Cornelisz. Hooft, is met Vondel een der groot-
i ste figuren onzer letterkunde. Veel van hetgeen hij op
i zijn reizen naar Venetië en Frankrijk, Romeen Florence
verzamelde, vindt men terug in de rijkdommen, waar-
_ mede hij onze taal heeft gesierd. Zijn juridische studiën
j namen eerst een aanvang, nadat hij zich gedurende
1 vele jaren aan de uitsluitende beoefening van het Hu-
1 manisme had gewijd.
Als slotvoogd van Muiden ontving hij op den ouden
' burcht de geleerden en dichters, met wie een nauwe »
i vriendschap hem verbond. Klassieke schoonheid bracht I
jl daar Vondel en Vossius, van Baerle 1) en Huyghens E
val te samen. {
jr n Baerle (1584-1648) professor aan het Athenaeum
jj (ëáöávawv) te Amsterdam, is als Latijnsch dichter en redenaar van
af Europeesche vermaardheid.

%l