HomeDe klassieke opvoedingPagina 52

JPEG (Deze pagina), 831.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

·r
j 4 18 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
1 aan geslacht na geslacht. Het beeld rijst voor ons op
van het schoone Florence, waar, gehoor gevend aan de
j stem van Lorenzo dei Medici, van heinde en verre den-
kers en kunstenaars zich om den Italiaanschen prins
ç' p vereenigen om een inwijding te zoeken in een bescha-
ving, waarin Orient en Occident tot een harmonieus
amalgaam ineenvloeiden.
E á De aanraking met deze beschaving doet den aanblik
» O van Europa als door een tooverslag veranderen. Dich-
ters verbreiden den roem van het herleefd ideaal; Hel-
. leensche schoonheid verjongt de kunst van schilders
» en musici, architecten en beeldhouwers.
g , Humanisme en Renaissance vloeien over de grenzen
_ van het oude Italië en bereiken Frankrijk, het Rijndal
en eindelijk de Nederlanden.
In duizend kleuren breekt de Zuiderzon door de
wisselende wolken van Hollandsche luchten.
In het land van Erasmus neemt een nieuw tijdperk
een aanvang. Ook hier maakt zich een zelfde geestdrift
, . van geleerden en van kunstenaars meester.
Janus Secundus en honderd andere dichters ge-
tuigen van wat na zooveel eeuwen het voorbeeld der
E Oudheid vermag. Niet tot de steden alleen blijft deze
opbloei beperkt. Een vergeten dorpje aan den voet der
duinen in het eikengroen verscholen, brengt mannen
è voort van Europeeschen roem, die in dicht- en schilder-
kunst de lang verloren schoonheid tot uiting brengen.1)
i 1) ]an van Score] (1495-1562) schilder, dichter en musicus, be-
vriend met j. Secundus. Na de Latijnsche School te Alkmaar te hebben
verlaten, ging hij in de leer bij den Haarlemschen schilder Cornelis
, Willernsz. Eenigen tijd later reisde hij eerst naar Keulen, Straatsburg en
l
t,l
4
ll
t ‘