HomeDe klassieke opvoedingPagina 51

JPEG (Deze pagina), 750.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

itt
ä Y
11. T
1 De Middeleeuwsche alleenheerschappij van het La-
tijn omsluierde de monumentale eenheid der Antieke j
wereld.
1 Toen, na den val van Constantinopel, in het midden _ l
der XVe eeuw Grieksche geleerden in Italië een toe- l 4
vlucht zochten, openbaarde de bestudeering der door j"
hen verspreide manuscripten het voordien slechts vaag 1
door enkelen vermoede universeele karakter der Greco-
Latijnsche beschaving.
_ Tot dusverre had de algemeen verbreide kennis van 1
het Latijn bij de weinigen, die in de Latijnsche littera­ j
tuur belangstelden, slechts tot historische, in zeer L ,/
enkele gevallen tot aesthetische appreciatie geleid.
Hierin bracht de studie van het Grieksch verandering;
het besef ontwaakte, dat de Latijnsche letterkunde in
de allereerste plaats behoorde te worden geëerd als
deel van een complex van algemeen-menschelijke
waarde, van een beschaving, waarin voor alle men- ( (
schen van alle tijden de ideale expressie valt te zoeken j 4
voor elk gevoel, dat het menschelijk gemoed beroert, §
voor iedere gedachte, welke in de eeuwige problemen ‘
des levens haren oorsprong vindt. j
Toen werden de grondslagen gelegd van het bewuste 1
streven om in de Oudheid de lessen en de voorbeelden
te zoeken, welke tot leiding en leering zouden strekken `
2