HomeDe klassieke opvoedingPagina 49

JPEG (Deze pagina), 916.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

_F_ _V__7 _ ik ` p Y _ ___ r ,.,. ,wa,,A¤_;.,,,,« »·1,.p-­····~ »·~ qgr‘¥`·"’r‘#‘*r wv- q »"­"r'9&¤’¤""‘“" ” " " V .7.. `1"T ' N "Y T V1 J. ’ l / M~"§;._‘

lf 2
i `°‘;
& DE KLASSIEKE OPVOEDING. 15 i ‘
En hoevelen zijn er niet, ook zonder de genialiteit ‘
van een Graafland, die de een vroeger, de ander later,
dat gemis beginnen te vermoeden; bij wie ,,nel mezzo jr
del cammin" of aan het einde van een werkzaam leven 3 jl
_ _~­·r
het gevoel wakker wordt, dat hun iets heeft ontbroken, _.
Waarop zij recht hadden, dat hun toekwam, omdat ze J
het verdienden; iets, dat meer orde en meer eenheid
had kunnen brengen in hun denken en streven en _ j
dat de magische kracht der Traditie in dienst had ge- j
steld hunner edelste aspiraties? ä
Slechts aan enkelen zijn de tijd en de kracht gegeven, j
die kwellende leegte aan te vullen 1), voor alle anderen l
. i
klinkt het troosteloos woord: Te laat! ·
-1 ë
wereldoorlog in aanraking met Diepenbrock. Bij hunne eerste ontmoe-
ting ontstond tusschen hen een vriendschap, waaraan slechts de dood
een einde kon maken. _ e
Welke schatten van wijsheid en ervaring zouden bewaard zijn geble­ ‘
ven, wanneer iemand de gesprekken tusschen Graafland en Diepen- p,
brock had kunnen opteekenen over opvoeding en onderwijs, het « ’
nut der taalstudie, de eigenschappen van het Hollandsche ras, onze ,
verhouding tot andere volken, de gevaren, die onze nationaliteit be- j
dreigen en de toekomst van ons land en van onze koloniën. j
Kort nadat wij Diepenbrock hadden verloren, is zijn vriend hem
in den dood gevolgd.
De roem van Overste Graafland en van zijn schare dapperen leeft
in het Indisch leger voort. Wie getuige was van de roerende tooneelen, ·
die zich op een' winderigen herfstdag van het jaar 1921 aan het graf
van dezen grooten Hollander hebben afgespeeld, heeft een beeld gekre­ _ l
gen van de hartstochtelijke vereering welke Graafland van de zijde
van zijn krijgsmakkers ten deel viel. , E
1) Een van onze bekende politici, F. ]. W. Drion, oud-lid der Tweede °' 1
Kamer, heeft op lateren leeftijd zonder leermeester Latijn en Grieksch e
geleerd, zijn weinige vrije uren opofferende aan een studie, waarvan l
het leven hem de noodzakelijkheid had doen beseffen. En in het noodig g
te zeggen, dat de zoon van dezen vader zich op het Gymnasium voor de
studie van ingenieur voorbereidt? p
Wij willen hier nog den naam noemen van een der edelsten der jon- iq


11v
4 1‘”