HomeDe klassieke opvoedingPagina 48

JPEG (Deze pagina), 912.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

jf
j
j ‘ 14 DE KLASSIEKE OPVOEDIN G. X
Beotiers door hunne ongewenschte aanwezigheid de
atmospheer van het Gymnasium bederven. Doch hoe-
» veel talrijker, helaas! zijn onder de leerlingen, die jaar-
lijks onze militaire scholen, handelsscholen en inrich-
5·`° . tingen van M.O. verlaten, diegenen, die eene klassieke
opvoeding hadden behooren te ontvangen.
;_. Graafland, de vrozgzajv Awcïv, die als commandant
V 1 van het door hem geschapen corps der Nederlandsch-
’·* Indische Marechaussee, zich in onze koloniën met roem
";" heeft overladen, placht te zeggen, dat hij als jong
tweede luitenant in Atjeh de superioriteit der klassieke
’ opvoeding reeds besefte en niets hem in het leven het
gemis dier opvoeding heeft kunnen vergoeden. 1)
` 1) jhr. Gilles Graafland (1854-1921) verliet na een moeielijke jeugd
in den zomer van 1873 het instructie-bataljon te Kampen en vertrok als
onder-officier naar Indië. Na op zijn reis op de kust van Egypte schip-
breuk te hebben geleden, bereikte hij na allerlei lotgevallen Batavia.
Reeds tijdens zijn verblijf op de militaire school te Meester Cornelis
§ ,5 werd bij door zijn superieuren wegens zijn buitengewone talenten en
A karaktereigenschappen aangewezen om later eenmaal zelf het instruc-
teurschap te bekleeden. Eenige weken na zijn aanstelling tot 2den luite-
nant werd hij in 1877 naar Atjeh gedirigeerd, waar hij in de eerste peri-
i ode van den Atj eh­oorlog aankwam. Na zich bij verschillende krij gsver­
richtingen te hebben onderscheiden, werd Graafland in 1881 aange-
steld tot lsten luitenant en tot instructeur bij voormelde Militaire
School, waar hij aan hen, die kort te voren zijn gelijken waren, behalve
de militaire vakken, Fransch en Geschiedenis doceerde en over de ko-
loniseerde rol van het leger denkbeelden verkondigde, die eenige jaren
later door Gallieni, door Maarschalk Lyautey en door van Vollenhoven
, in de Fransche koloniën op meesterlijke wijze in practijk zouden worden
’ ‘ ’ gebracht en welke, indien ze op java algemeen toepassing hadden ge-
. _ vonden, onze positie als koloniale mogendheid volkomen zouden
1 hebben gewijzigd.
Het corps der Marechaussee, waarvan het commando hem in 1895
_ werd toevertrouwd, is door Graafland gereorganiseerd en verjongd;
lp ii onder zijn leiding heeft het de pacificatie van Atjeh voorbereid.
Gedeelde hoop en vrees bracht Graafland reeds in het begin van den
l_
jl
l 4
*·¥.k_ . ~ e- - - - e i