HomeDe klassieke opvoedingPagina 47

JPEG (Deze pagina), 816.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

gaf;
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 13
Van het kind make men voor alles een mensch. Men ’: ij
voede het op door het te leeren, hoe andere menschen, . V
van andere tijden, van ons ras en van andere rassen »-V,
de problemen des levens hebben zoeken op te lossen,er T
voortdurend op wijzend, dat de ondervinding van 1 _;
anderen ons voor fouten en dwalingen kan behoeden. J
Het is aangenaam op de schoolbanken zaken te lee-
ren, die ons misschien later bij de uitoefening van ons
beroep te stade komen - maar is het wellicht nog meer l
waard kennis te maken met wat in ons Zeven, d.w.z.
in ons huwelijk, in onze vriendschap en den omgang ?
met onze ondergeschikten, en bij de opvoeding onzer {Q
kinderen in practijk kan worden gebracht? r
Onder de jongelieden, die onze Gymnasia jaarlijks V .­
aan de Universiteit afstaan, zijn er eenigen, die van de
klassieke opvoeding niet hebben geprofiteerd, die zich 7
van Virgilius en Homerus slechts grammaticale moei- _
lijkheden herinneren en weinig vermoeden, dat anderen i K
in de afgeloopen gymnasiumj aren iets hebben geleerd, J
dat een stempel zal drukken op hunne geheele persoon- . .
lijkheid. «.
Het aantal slechte leerlingen kan en moet door eene "
strengere selectie worden beperkt, opdat niet de toewij- f r
ding der docenten worde verspild aan onwaardigen en
danigheden niet door de studie van exacte en abstracte wetenschap- A
pen kunnen worden aangekweekt. f»
In dit verband zij opgemerkt, dat het belang van de kennis van j
vreemde talen voor een officier grooter bleek dan men te voren had ver-
moed; ook in dit opzicht maakten trouwens de reserve-officieren geen j j
slecht figuur.