HomeDe klassieke opvoedingPagina 46

JPEG (Deze pagina), 879.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

(4
j à
l 12 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
l En aan hen, die alleen oog hebben voor die zaken
,,quae pondere constant", en die de waarde van een
school berekenen naar de financiëele voordeelen, welke
jl het door die school gegeven onderwijs waarborgt,
,j zouden wij de vraag willen stellen, of zij wel zeker we-
ten, dat beschaving en ontwikkeling niet op geld waar-
deerbaar zijn en in staat om materiëele en geldelijke
. voordeelen te verschaffen.
Q; De techniek zij onze onmisbare slaaf, wij niet de
s` slaven der door ons, voor ons gemak uitgedachte tech-
niek. 1)
; twee begrippen: Debet en Credit, en dat, wie die begrippen kan onder-
` scheiden, aan een mininale hoeveelheid technische kennis (welke trou-
, wens op het oogenblik, dat men ze noodig heeft uit een of ander leer-
boek kan worden aangevuld ) voldoende heeft?
En kan een jurist in twintig lessen niet meer begrip van het boek-
houden worden bijgebracht dan door jarenlang zwoegen op een of an-
dere school kan worden bereikt? Voor de beantwoording dezer vragen
wende men zich tot een lesgevend accountant.
f 1) Welk een verkeerde voorstelling men zich langen tijd van de be-
teekenis der techniek heeft gemaakt, en welke onderschikte plaats deze
behoort in te nemen in de opleiding van al diegenen, die niet bestemd
j zijn een of ander handwerk uit te oefenen, is in den oorlog in alle landen
aan het licht gekomen. Tot ieders verwondering is toen n.l. gebleken,
dat alle wiskunde, chemie en andere technische geleerdheid, waarmede
de beroepsofficieren in hun jeugd waren gekweld, hun geen spoor van
superioriteit boven de niet zoo technisch opgeleide reserve-officieren
verschafte. Voor het uitvinden van vergiftige gassen gebruikte men che-
mici, voor het berekenen van kogelbanen: wiskundigen, voor het con-
strueeren van kanonnen: ingenieurs en fabrikanten. Zelfs voor een offi-
: a cier der artillerie bleek uit technisch oogpunt iedere kennis van wis-
` i kunde overbodig. Men bemerkte, dat ieder, die over eenige be-
r . schaving en ontwikkeling beschikte, zich de uiterst geringe tech-
¤ nische kennis en handigheid, welke van een officier worden geeischt,
in een ommezien kon meester maken en dat de bruikbaarheid van
, een officier in de allereerste plaats afhankelijk is van zijn moed,
zijn vaderlandsliefde, zijn élan, zijn zelfbeheersching, zijn tact, zijn
‘ menschenkennis ja, zelfs zijn naastenliefde, welke psychische hoe-
E
.
nl -. . . i . *