HomeDe klassieke opvoedingPagina 45

JPEG (Deze pagina), 863.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

E /‘ _ _, _ ,, ~- «, ~-«; ·­~-· wv --·ya._,F·«,,_`.· ·"!.4n-·«­·» ·~ 4gY***‘«"­·r ‘¤·~ ·,, «·=·v·¤r·‘<"‘·"""'"‘ "·· ‘ï `·`ï.‘”" """' Y" "mii "‘ " I `‘``'' I "/Q-ii

jj Y
I DE KLASSIEKE OPVOEDING. l l I
de kinderen zoo jong mogelijk worden gescheiden, ge- vi ,
sorteerd en in corvée’s ingedeeld, opdat zij zoo spoe- i l
dig mogelijk -- zonder zich om anderen te bekommeren t
- zich zullen kunnen toeleggen op de beginselen der
techniek van het vak, waartoe men hen bestemt? _l
Wil men den nadruk leggen op wat hen in hun later jj
leven zal scheiden, of op hetgeen in staat zal zijn hen ;
te vereenigen? `
‘ Het Gymnasium is niet een vak-school; de beoefe-
I ning van het Humanisme beoogt in de eerste plaats
opvoeding, niet opleiding. Het is niet de bedoeling den ___
leerlingen de eerste beginselen der techniek van een
M bepaald beroep of bedrijf te onderwijzen, doch hen in ‘
aanraking te brengen met de grootste dichters en den- L
kers der Westersche Vl/ereld, hen door een het verleden _i
en het heden omvattende studie van geschiedenis en ‘
talen te doen begrijpen, hoe anderen dachten, hoe ande- · I
rm leden en streden, zich opofferden, fouten begingen i ’
en daarvoor moesten boeten, treurden en troost von- 5
den. Zoo wordt het gemoed verrijkt, het karakter ver- I
“ edeld, het denkvermogen ontwikkeld, de vatbaarheid
voor algemeene begrippen aangekweekt.
, Is dit resultaat niet even ,,practisch", is het wellicht Q
niet van grooter practische waarde dan welke techni- .
sche kennis en vaardigheid ook, welke zich immers een
beschaafd en logisch­denkend mensch, waar het noodig j
mocht blijken, zonder moeite kan verschaffen? 1)
p 1) Een treffend voorbeeld is hiervan het boekhouden, een vak welks
techniek voor hen, die niet gewend zijn met algemeene begrippen om te Q
gaan, een overweldigend complex vormt, en waarin zelfs in de practijk ï
vergrijsde boekhouders nog de vreemdste fouten maken. Is er iemand, -
die zou willen tegenspreken, dat het geheele boekhouden berust op
Q trr,
. 1 im