HomeDe klassieke opvoedingPagina 44

JPEG (Deze pagina), 876.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

{ ,. Y e _.. ­­»­«­- ·­; ~ An',. nv W 4 Y rwvv ­¤··"• · < ­. ""'§‘•'•·' ·'> ~·-r­ "`-__ f’¤"‘¢'»ï'¥I" », ïx /¢ ' "'
M ,
s
Y .
) ' IO DE KLASSIEKE OPVOEDING. ,
bereikt. Staat dit eenmaal vast, dan komt het doel
aan de beurt, hetwelk na het eerste het belangrijkste
is, en zoo vervolgens, totdat het maximum aantal les-
‘ uren per week en de grens van het bevattingsvermogen
J der leerlingen bereikt 1S en wij ons gedwongen zien
geen verdere eischen te stellen en alle nog niet in het
je leerplan opgenomen vakken, hoe nuttig vele daarvan
, ook mogen wezen en hoe gaarne wij ze aan de jeugd
, zouden willen onderwijzen, onverbiddelijk den toegang `
F" te weigeren. Veel is belangrijk, doch niet alles kan wor- 1
den gekozen; dit is een quaestie van hierarchie. Dit
houde men goed voor oogen, wanneer men wil onder-
? zoeken of Homerus en Plato aan een grooter dosis ,,
j wiskunde of aan dubbel boekhouden en andere ,,prac-
tische" vakken moeten worden opgeofferd 1).
In hoeverre het nuttig is, op jeugdigen leeftijd feiten
te leeren en zich technische bekwaamheden eigen te
1 . maken, is afhankelijk van de vraag, wat men daarvoor
prijsgeeft, hoe duur men die feitenkennis en die be-
kwaamheden moet betalen.
’ Is men voornemens in de mate waarin het mensche- ‘i
lijk geheugen zulks gedoogt de jeugd te kwellen met
voortdurend meer feiten, voortdurend meer theorieën
en voortdurend meer vakken? Is het de bedoeling, dat
2) Wij hebben hier niet het aanhangig Wetsontwerp op het oog; voor
j ; zoover dit het Grieksch en de klassieke opvoeding afschaft, geschiedt
l ` j zulks, omdat men een en ander overbodig oordeelt, niet om plaats te ma-
p ken voor vakken, waaraan men een grootere practische waarde meent
I te mogen toekennen. Wèl geldt het hier geschrevene voor de hierboven j
besproken hervormingen van het gymnasiale leerplan en eindexamen,
., welke (buiten het Parlement om) ingrijpende wijzigingen in ons on-
_ derwijs hebben ingevoerd, sommige nog nadeeliger dan menige bepa-
‘· ling van de thans ingediende voorstellen.
ë
ï
1