HomeDe klassieke opvoedingPagina 43

JPEG (Deze pagina), 789.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

·,­;.«; rg,. `___ .Nr.v. *,.1.y «,___1;_,­­­.· ·-­~ -~« ·~«--­y.&‘_{_•«‘·‘·v,·g­··-­·~«~~’ar’=**«‘·~‘r‘­-‘~_,~»~~ '!""j`ï,Ys;/'”""’*j·t *i '·' ;·‘”' "'··" Wi "'°" "‘ "" '‘’` "",«:?ï>‘
xl

Q `A
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 9 ‘ä‘%·"s
beteekenis geacht: Historia lux mundi - behoeven de
[5­gymnasiasten in het geheel niets meer te weten.
In de Memorie van Toelichting 1) wordt erop gewe­
zen, dat het ingediend Wetsontwerp aan Gymnasia
en andere scholen de vrijheid verzekert, zes uren per f
week aan facultatieve vakken te besteden. ,,Dit zal
de gelegenheid openen om, behalve aan de intellec­
tueele en lichamelijke, ook aan de godsdienstige, tnoweele ~ ig,
en aesthettsche opvoeding meer aandacht te schenken." _
Een nadere uitwerking van dit uitstekend principe
verduidelijkt des Ministers bedoeling. Deze stelt zich 1 »
n.l. voor, dat van deze vrije uren door de afdeelin- '
- gen A. en B. van het Lyceum en van het Gymnasium , E ‘
wellicht gebruik zal worden gemaakt o.a. ,,0¢n on-
demnjs te geven in de eerste beginselen van het boek-
honden/’ 2) ‘ ;
Wordt het niet hoog tijd, dat men zich in ons land ï ’f
eens en vooral afvraagt, welk ideaal men in het onder- g t
wijs wenscht na te streven? pi
Wanneer men het onderwijs wil regelen, behoort {
men niet te beginnen met het nut van een of ander t
vak of van de kennis van bepaalde feiten voorop te t`
stellen. Eerst dient uitgemaakt, welk het voornaamste , {
« doel is, dat men zal trachten te bereiken; dan: door het `
onderwijzen van welke vakken dat doel kan worden
1) M. v. T. pag. 22. E
2) Terecht spreekt hier Dr. C. Spoelder (Vragen des Tijds, Afl. Maart
1922,) van een allerzonderlingste vondst. ,,De school," zoo roept hij
uit, ,,die als haar hoogste taak dient te beschouwen: het schenken van
ideëele goederen, mag als verpoozing ook wat aan de hyperpraxis s
doen!"
J Egg;