HomeDe klassieke opvoedingPagina 42

JPEG (Deze pagina), 809.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

2 .
8 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
i grond plaatst? 1) In de woorden zelve ligt het ant-
woord op onze vraag opgesloten.
,, De opvoedende kracht van het Gymnasium is hierin
gelegen, dat het humanistisch element er domineert.
Wanneer ten koste van wat tot de klassieke opvoeding
ï’ behoort, de eenheid van het gymnasiaal onderwijs
1 « wordt opgeofferd aan de invoering van allerlei hete-
§ rogene bestanddeelen, gaat de beschavende invloed,
waardoor het Gymnasium tot dusverre werd geken-
lt merkt, verloren en dreigt het Gymnasium in een ge-
, brekkige vak-school te ontaarden.
{ Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, en de klassieke ­
opvoeding zelfs op het gymnasium niet veilig voor
de aanvallen van wèl-meenende hervormers, bewijst
de nieuwe regeling van het gymnasiale eindexamen. 2)
Antiquiteiten en Latijnsche thema (beide trouwens
. reeds van het leerplan geschrapt) verdwijnen, terwijl
voor de oe-gymnasiasten Virgilius, Ovidius en verschil-
( lende Grieksche auteurs door groote hoeveelheden
wiskunde worden vervangen. Maar dit is niet alles.
Voor de oe-leerlingen (sedert het nieuwe leerplan met
wiskunde beladen) wordt als examenvak ingevoerd. ..
de kennis der grafieken! En van geschiedenis -- blijk-
baar in verhouding tot de wiskunde van zeer geringe ·
fl h 1) Foch pleegt bij ieder bezoek aan een militaire school op het buiten-
) gewoon groot belang van de studie van talen en van geschiedenis te
( J wijzen, erbij voegende dat de beoefening van die vakken het is welke tot
de vorming van het karakter bijdraagt. In dit verband zij opgemerkt,
ë dat vier van Frankrijk’s maarschalken een klassieke opvoeding genoten
j hebben.
Q 2) K. B. van 26 Mei 1922 (S. 387).
I 2
¥l
(E