HomeDe klassieke opvoedingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 872.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

l LX
Ha
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 7

teekenis. Het is een samengaan van fijngevoeligheid
en naastenliefde, welke hem, die daardoor wordt ge-
kenmerkt, in staat stelt zich te verplaatsen in de ge- Qi
voelens van anderen, de nooden van anderen te be- Q2
grijpen.
Beschaving in dien zin is niet het privilege van een J
bepaalden stand of klasse; het is een quaestie van aan- .
leg en opvoeding. De school is het krachtigste, ja bijna
f het eenige middel, dat de gemeenschap bezit om de ‘
H opvoeding der jeugd in goede banen te leiden. Alle
paedadogische problemen worden daarom gedomi- ff.
j neerd door deze vraag:
i Door welk onderwijs kan de zooeven gedefinieerde r ·
deugd beter worden aangekweekt? Door het leeren van l
{ algebra, planimetrie, stereometrie, mechanica, natuur- jr.
kunde, chemie, handelswetenschappen, cosmogra- j
V phie, rechtlijnig teekenen en boekhouden? Of door de
r studie der klassieke talen en der Oudheid, door het /
¥ lezen van Homerus, Virgilius en Plato, door het leeren Q
van moderne talen en geschiedenis 1), den omgang met l
ik Erasmus, met Racine, met Ovidius en Horatius en met H
. den grooten Goethe, wiens onsterfelijk genie in onze
gedachten de troosteloosheid der negentiende eeuw ;
omtoovert in een zee van licht? E?
, Door het Humanisme, dat den mensch leert kennen,
` of door de ,,Rea1"-opleiding, die de ,,res" op den voor- l
á 1) Aardrijkskunde, waarvan Prof. ]. F. Niermeyer de opneming in
E deze categorie met een beroep op Strabo bepleit, kan als beschavend j
worden aangemerkt, wanneer overeenkomstig het door dezen geleerde »·;
gegeven voorbeeld de studie van onze aarde niet van die van hare be- _
woners wordt gescheiden. g
­ ~ï