HomeDe klassieke opvoedingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 853.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

i 6 DE KLASSIEKE oPvoED1NG.
i voor jongelieden uit een bepaalden stand; wel echter
tot eene, die bestemd is voor de besten der jongere
generatie, voor hen dus die - uit welk maatschappe-
, lijk milieu zij ook mogen voortkomen -- door gaven
van het hart en van geest, door wmerlzjke beschaving
boven de overige schooljeugd uitmunten.1)
ï_ · Wanneer gesproken wordt van ,,de Helleensche Be-
schaving" of van ,,een man van groote beschaving", f
wordt met laatstgenoemd woord in beide uitdrukkin- i
gen niet hetzelfde bedoeld. De laatste van beide betee-
_ kenissen, die men naar analogie met het woord Recht 4
l (jus civile, ius vitae necisque) objectief en subjectief zou i
kunnen noemen, vraagt een oogenblik onze aandacht.
Welke eigenschap is het, die ons van een onzer mede-
burgers vol lof doet betuigen, dat een groote bescha­
ving hem kenmerkt? Het is niet zijn kennis, zijn ge- ’
i L leerdheid ; dat zijn rijkdommen van het verstand; be- r
schaving is een schat van het gemoed. Het zijn niet
zijne hoffelijke manieren, zijn sierlijke stijl; wèl zal F1
i beschaving ook daarin zich uiten, doch die beschaving K
r zelf is eene innerlijke, niet eene uiterlijke hoedanigheid. .
Wie beschaafd is, eert de Muzen, maar niet iedere Mae-
cenas is beschaafd.
Beschaving heeft in de eerste plaats eene mo:/eele be- .
in 1) In Engeland wordt dan ook de laatste jaren niet zonder reden
j door verschillende leiders der Labour Party de stelling verdedigd, dat
l J de thans bijna uitsluitend aan de Colleges toevertrouwde klassieke op-
voeding voor alle standen der maatschappij moet worden opengesteld. V
« Het elders geciteerde rapport der Engelsche Staatscommissie zegt
J van de klassieke opvoeding: That which contributes to the develop-
l ment of the finest minds should not be denied to any of our people.
. I

l l
` en ·