HomeDe klassieke opvoedingPagina 39

JPEG (Deze pagina), 841.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

"· ‘"' ’ L ,4--- v­r--· ,=«­~~«···w~·«­«wr"···r··' gi ‘Y¥..­g*·¤ j*"·4qIU"*"'fS;r|¤•Y‘~»«wgr=ï‘ ;­­--/ “L ‘~'*vf*‘ ""` """'¤%!•' ‘"­­· " ’ ‘¥·*~"'”Z'* ~·" ‘""‘• ·*“*‘®
i,
J
."'l;
ï DE KLASSIEKE OPVOEDING. 5 l­§2«i_
g De practijk alleen beslisse over het lot der Lycea. L
De wet bepale zich ertoe, de oprichting ervan mogelijk
te maken. Van dit principe, in de Memorie van Toe- 2
lichting 1) met zooveel nadruk gehuldigd, valt in het L
`_ ingediende Wetsontwerp niets te bespeuren. Niet alleen E ·
ik dat dit laatste het Gymnasium dreigt te ontvolken Vl
door ten gerieve van verschillende groepen gymnasias-
i ten aan het Lyceum een Grieksch-looze B.-afdeeling
te verbinden - hoezeer ten onrechte zal hieronder
worden aangetoond - doch het maakt door een ten-
dencieuse subsidie-regeling het voortbestaan der klei-
nere Gymnasia onmogelijk. Waar het een Gymnasium .
. geldt, vermindert het n.l. de subsidie met 5O % voor ~
ieder jaar, waarin het aantal leerlingen minder be-
draagt dan 48. 2)
De belangen van een minderheid worden hier opge- g
offerd. Van een minderheid, doch van een uiterst be-
.· langrijke. Niet voor iedereen is de klassieke opvoeding 2/
j bestemd; niet door het aantal leerlingen wordt de be- 4
teekenis van een Gymnasium bepaald. j 1
ç; Het Gymnasium is een school voor élite. j 1
ä Hiermede is niets ten nadeele van andere inrichtin-
j gen van onderwijs gezegd. Nog minder wordt door deze ; X
definitie het Gymnasium gestempeld tot een School
i men onbevoegde gemeenteraden worden versneden tot experiment- _
j lycea?" De aanleiding tot deze vraag was het (wel wat praematuur !) '
i besluit van zekeren gemeenteraad, om H. B. S. en Gymnasium tot een
' Lyceum te vereenigen.
‘ 1) M. v. T. pag. 17.
2) Ontwerp art. 61. Abusievelijk wordt in het Ontwerp gesproken
T van ,,het" subsidie. En passant zij hier gewezen op een hier en daar voor-
1 komend, hoogst ongewenscht neologisme: ,,paedagogiek" voor paeda- _ _
jj gogie.
j E
El i.
*#
X ïi