HomeDe klassieke opvoedingPagina 37

JPEG (Deze pagina), 915.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

. - .. __ .-,r..w­»,.....­a-..­-...-..,.·-­ - » W‘·’= vw W"
li
DE KLASSIEKE oPvoED1NG. 3
'· adressanten niet vreemd zijn geweest en deze een door G
G henzelf niet gedeelde voorkeur geëerbiedigd wenschten i _
`· te zien. Mogen zeer velen van hen, die zelf in hun jeugd 1
¢- niet een Gymnasium hebben bezocht en die hunne kin- E tljji
V- deren niet aan die inrichting van onderwijs hebben toe-
1 vertrouwd, ditvoorbeeldvolgend, ertoe medewerken,dat i
het bestaan van een Gymnasium in iedere stad van méer Q
g dan 20.000 inwoners door de wet gewaarborgd blijve. ii li
€ Het bestaan van een Gymnasium en niet: van een
F1 Gymnasium of een Lyceum; want door die bepaling L?
1 zou de wetgever immers juist het heft uit handen
'E geven en de eenheid gevaar loopen. Ouders, die een y
€ zoon op het Gymnasium hebben, mogen niet worden
€ blootgesteld aan de mogelijkheid, dat bij eventueele j
6 verhuizing in hunne nieuwe woonplaats niet een Gym- A
H nasium, doch een Lyceum bestaat, d.w.z. een school met ’
1- een ander programma en eene andere klasse-indeeling. 5 l,
€ Hiermede is niet gezegd, dat de klassieke opvoeding Ali y
in de A.-afdeeling van het Lyceum nimmer voldoende g ij
9 tot haar recht kan komen. Al kan worden toegegeven,
‘- dat de omstandigheid, dat eerst in de 3de klasse, tege-
6 lijk met het Latijn en met het Grieksch wordt begon- j
F- nen, tot overlading kan leiden en dat het rustiger tem- ' ’
>, po van een Gymnasium in het algemeen beter past bij l
L het klassieke programma, de Lycea bestaan nog te kort
g en zijn nog te weinig in aantal dan dat men dienaan- (
Il gaande reeds thans een algemeene conclusie zou mogen
€ trekken. Zeker mag niet uit het oog worden verloren,
dat het gemakkelijker is een Rector voor een Gymna- l
sium of een Directeur voor een H.B.S. te vinden dan . ­
iemand, die in staat is een Lyceum op zoodanige wijze