HomeDe klassieke opvoedingPagina 36

JPEG (Deze pagina), 825.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

L 2 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
X telijke bepalingen, welke, die eenheid niet langer waar-
I borgend, de mogelijkheid scheppen, dat in sommige
* steden het Gymnasium wordt vervangen door een Ly-
K. [ ceum met 2 of met 3 afdeelingen, in andere het be-
i. staande Gymnasium in stand blijft, elders het Gym-
nasium verdwijnt, zonder dat daarvoor een Lyceum
jj j in de plaats komt.
Een dergelijke toestand van wanorde en verwarring
kan niet worden geduld en het door de tegenwoordige
wetgeving zeer terecht gehuldigde principe, dat in
l i iedere plaats van eenige beteekenis de keuze tusschen
Gymnasium en H. B. S. moet vrijstaan, mag niet
worden prijsgegeven en behoort, gelijk tot dusverre
het geval was, in de wet te worden vastgelegd. Zij, die
mochten meenen, dat die vrijheid van keuze door de
nieuwe regeling niet in gevaar wordt gebracht, kunnen
er geen bezwaar tegen hebben, dat de waarborg in art.
6 der tegenwoordige H.O.-wet gegeven, ook in de
nieuwe wet wordt opgenomen.
Onder de vier en zeventig Hoogleeraren, die eenige
maanden geleden in een aan den Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen en aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal gericht adres hunne af-
keuring over het aanhangige Wetsontwerp uitsprakenl) ,
bevinden zich ouders, die voor hun kinderen de H.B.S.
è boven het Gymnasium hebben verkozen; men mag
veilig aannemen, dat bovengemelde, door billijkheid
i j ingegeven overwegingen, aan de adhaesie van die
, 1) De text van dit adres en de namen van hen, die het ondertee­
kenden, vindt men aan het einde van dit boek op een afzonderlijke
jj pagina afgedrukt.
I