HomeDe klassieke opvoedingPagina 35

JPEG (Deze pagina), 724.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

., _, . , .. rv r _? __Y N W _,,,,,,,,,, _'_Y__­Y..,__ , ,,4 ,,,~,,, ,i­-­,4g«·1w.«··y_e;;,,,,,,v·~-‘­­«,,,,<;<, «.T_·yç$;;`/*|:‘;ïgn= -­­,­­<"‘¤s"·|m~ 1*YS‘" ïJ<‘.'ï*ï="·*,. ‘x•'•'¥j•'•!'« ’"<•·"T "F‘·"'Y"""""·*"'“‘Y ""

;.
. 1 ïg
ïä
i Tote Sprachen nennt Ihr die Sprache des Flac-
j [cus und Pindar, y ,'
Und von beiden nur kommt, was in der unsri­ j
i [gen lebt. ‘ i
' GoErHE. gg
.
. Door het aanhangige Wetsontwerp op het Middel-
‘ baar Onderwijs wordt de klassieke opvoeding in haar ‘ r
j bestaan aangetast. Door de voorgestelde regeling wordt · `
' die opvoeding bij de niet klassieke opleiding tenachter-
i gesteld en de vrije keus tusschen beide niet langer ge- t
. waarborgd. De vigeerende Hooger Onderwijswet 1) eischt e t
= een Gymnasium in iedere gemeente van méér dan 20.000 ,
· zielen; de nieuwe regeling bepaalt zich ertoe voor te {
’ schrijven, dat een Gymnasium of een Lyceum moet be- 1 `
h staan in iedere gemeente met meer dan 40.000 inwoners, j Q
en zelfs die gemeenten kunnen van deze verplichting W
· worden vrijgesteld 2). Of in kleinere steden voortaan ge- j
= legenheid zal bestaan tot het ontvangen eener klassieke ’
· opvoeding, wordt afhankelijk gesteld van een Raadsbe- i
I sluit, d.i. van de wisselingen der politiek en van de com- O
i petentie der Raadsleden inzake onderwijs en paeda­ `
l gogie.
: Een uniforme regeling, gelijk die past waar het geldt {
· een algemeen nationaal belang, maakt plaats voor wet-
1) Wet op het Hooger Onderwijs art. 6. . ~
2) Ontwerp art. 29.
@7-)
.g·